Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie kary dyscyplinarnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (spr.), Sędziowie sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk, sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 09 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Komendanta Miejskiego Policji w B. z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. na rzecz skarżącego K. W. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/12

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] Komendant Miejski Policji w B. wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko aspirantowi K. W., któremu zarzucił następujące nieprawidłowości:

1. w dniu 09.10.2010 r. w B. pełniąc służbę dyżurnego Komisariatu Policji III w B. w budynku mieszczącym się przy ul. S. [...], nie przeprowadził odprawy związanej z doprowadzeniem Ł. S. do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w B. (dalej PdOZ KMP), przez co nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści § 34 ust. 5 zarządzenia nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.03.2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń, czym popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji polegające na naruszeniu dyscypliny służbowej w zakresie niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z przepisów prawa;

2. w dniu 09.10.2010 r. w B. pełniąc służbę dyżurnego Komisariatu Policji III w B. w budynku mieszczącym się przy ul. S. [...], będąc świadkiem naruszenia dyscypliny służbowej polegającego na nieprawidłowym wykonywaniu czynności związanych z doprowadzeniem Ł. S. przez mł. asp. J. K. i sierż. J. W., jako funkcjonariusz starszy stopniem nie wydał stosownego polecenia wymienionym policjantom w celu zapobieżenia naruszania przez nich dyscypliny służbowej, przez co nie wypełnił obowiązku wynikającego z treści § 20 pkt 3 zarządzenia nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.05.1993 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, czym popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji polegające na naruszeniu dyscypliny służbowej w zakresie niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z przepisów prawa.

Postępowanie wszczęte powyższym postanowieniem zakończyło się w pierwszej instancji orzeczeniem dyscyplinarnym Komendanta Miejskiego Policji w B. z [...].01.2011 r. nr [...], którym uznano obwinionego funkcjonariusza winnym popełnienia czynów opisanych w w/w zarzutach i wymierzono karę dyscyplinarną nagany określoną w art. 134 pkt 1 ustawy o Policji.

Powyższe orzeczenie wydano w oparciu o następujące ustalenia.

W nocy z 08 na 09.10.2010 r. aspirant K. W., będąc funkcjonariuszem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KP III w B. (dalej KP III), z polecenia Komendanta tego Komisariatu pełnił służbę jako Zastępca Dyżurnego w Biurze Przepustek KP III. W trakcie jego służby patrol zmotoryzowany w osobach mł. asp. J. K. i st. sierż. G. D. przywiózł do Komisariatu zatrzymanego w trakcie kontroli drogowej Ł. S., który był poszukiwany przez władze b. w celu ekstradycyjnego aresztowania. Przywiezienie zatrzymanego do KP III odbyło się z Komendy Miejskiej Policji (dalej KMP) na polecenie dyżurnego tej jednostki, celem wykonania w Komisariacie czynności procesowych. Zatrzymanego wprowadzono do budynku w kajdankach, które następnie zdjęto. Ustalono, że mł. asp. J. K. w trakcie pobytu w Komisariacie sporządzał dokumentację dotyczącą zatrzymania, a sierż. G. D. przeszukiwał zatrzymanego, który zachowywał się nerwowo. W godzinach od 03.00 do 03.40 dnia 09.10.2010 r. do budynku Komisariatu wchodziło kilku funkcjonariuszy, w tym sierż. szt. M. S. i st. sierż. S. K. - którzy nie byli świadkami odprawy do służby, jak też przeprowadzenia instruktażu do doprowadzenia zatrzymanych. Wśród przybyłych był również sierż. J. W. z Wydziału Ruchu Drogowego (WRD) KMP, który od godz. 04.00 do godz. 08.00 w dniu 09.10.2010 r. miał pełnić służbę z mł. asp. J. K. zastępując sierż. G. D. Ostatecznie w budynku Komisariatu zostali wyłącznie asp. K. W. oraz patrol WRD KMP w składzie mł. asp. J. K. i sierż. J. W. Dwaj ostatni po otrzymaniu nakazu osadzenia zatrzymanego, wypełnionego i podpisanego przez asp. K. W. oraz pobraniu od niego dokumentacji procesowej zatrzymania - opuścili budynek wraz z zatrzymanym. Nie założyli mu kajdanek i wychodząc z budynku szedł on swobodnie między funkcjonariuszami. W trakcie przygotowywania pojazdu do przewiezienia zatrzymanego - ten ostatni samowolnie oddalił się. Czynności poszukiwawcze okazały się bezskuteczne.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji