Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska,, sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.

z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] uchylono w całości decyzję Wójta Gminy K. z [...] marca 2009 r., znak: [...] odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie "Zakładu Selekcji, Segregacji i Produkcji Paliwa z Odpadów oraz Składowania Odpadów Azbestowych" w miejscowości W. - B., gm. K., zlokalizowanej na działkach o nr ew. 357,358, 359, 360, 361, 362, 363/5, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 397, 398/1 i 398/2 i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

U podstaw tego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia faktyczne:

W dniu 10 lipca 2008 r. Zakład Usług Komunalnych "[...]" sp. z o.o. w M. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie "Zakładu Selekcji, Segregacji i Produkcji Paliwa z Odpadów oraz Składowania Odpadów Azbestowych" w miejscowości W. - B., gm. K., zlokalizowanej na działkach o nr ew. 357,358, 359, 360, 361, 362, 363/5, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 397, 398/1 i 398/2.

Wójt Gminy K. decyzją z [...] marca 2009 r., znak: [...] odmówił ustalenia lokalizacji dla opisanej wyżej inwestycji celu publicznego.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko brak jest przepisów, dotyczących postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, co oznacza brak możliwości zakończenia przedmiotowego postępowania bez uzyskania przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. na podstawie przepisów dotychczasowych. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

( w tym wypadku - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), zaś brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wadą formalną wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od powyższej decyzji odwołanie wniósł Zakład Usług Komunalnych "[...]" sp. z o.o. w M. Odwołujący się wskazał m.in., iż podstawą prawną odmowy ustalenia przez organ I instancji lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego był art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy o udziale i ocenach, który to przepis odnosi się do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a nie do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która to decyzja określa warunki urbanistyczne realizacji przedsięwzięcia, nie jest jednak decyzja o warunkach zabudowy. W związku z tym jej wydanie nie musi być poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze