Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego
Tezy

Aby mówić o uchybieniu terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania na podstawie art. 148 k.p.a. organ administracji winien, w pierwszej kolejności ustalić czy została wskazana podstawa wznowienia, wymieniona w art. 145 k.p.a.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), Sędziowie sędzia NSA Mieczysław Markowski,, sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 marca 2015 r. sprawy ze skargi A. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności.

1. Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. utrzymało w mocy decyzję nr [...] wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku dnia [...] marca 2014 r., w sprawie dotyczącej przyznania A. N. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł na dwoje dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu, na okres od 9 marca 2014 r. do 31 października 2014 r.

2. W piśmie z dnia 19 września 2014 r. A. N., w związku - jak podała - z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia [...] lipca 2014 r., [...], dotyczącym decyzji SKO z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...], wniosła o wznowienie na podstawie art. 145 § 1 pkt. 8 Kpa postępowania zakończonego ww. decyzją ostateczną.

3. Postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. odmówiło wznowienia postepowania. W uzasadnieniu wskazano, że jako podstawę wznowienia wnioskodawczyni podała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sygn. akt [...] z dnia [...] lipca 2014 r., uchylający decyzję Kolegium z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...], co stanowi podstawę z art. 145 § 1 pkt 8 Kpa. Organ ustalił, że wyrok ten stronie został doręczony 10 lipca 2014 r. i dnia 12 sierpnia 2014 r. stał się prawomocny. Wniosek o wznowienie postępowania, noszący datę 19 września 2014 r., w tym dniu został złożony w siedzibie Kolegium. Zdaniem organu wnioskodawczyni nie dochowała więc terminu o którym mowa w art. 148 § 1 Kpa (podanie z żądaniem wznowienia postępowania zostało złożone po upływie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania).

4. A. N. wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzucając brak wznowienia z urzędu postępowania zakończonego przedmiotową decyzją. Stwierdziła, że organy administracji publicznej powinny stać na straży prawa i interesu obywateli, załatwiać sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Wniosła o uwzględnienie słusznego interesu strony, ponowne rozpatrzenie sprawy i wznowienie postępowania oraz uchylenie niekorzystnej dla niej decyzji, tym bardziej, że od dnia doręczenia nie upłynęło 5 lat.

5. Postanowieniem z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu podtrzymano stanowisko, że podanie zostało wniesione po upływie ustawowego terminu określonego w art. 148 § 1 Kpa. Wskazano, że datą początkową, od której należy liczyć bieg terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania w oparciu o wskazaną podstawę wznowienia postępowania jest data doręczenia przedmiotowego wyroku WSA w Białymstoku. Wyrok doręczono w dniu 10 lipca 2014 r. Data ta nie została zakwestionowana. Wniosek o wznowienie postępowania, datowany na dzień 19 września 2014 r., wpłynął do SKO również w tym dniu, a więc ewidentnie po upływie miesięcznego terminu. Odnosząc się do zarzutu zaniechania wznowienia postępowania z urzędu organ podał, że wznowienie postępowania z urzędu jest jego prawem , co oznacza że organ nie ma obowiązku wszczynać postępowania w każdej prawomocnie zakończonej sprawie celem sprawdzenia, czy nie zachodzą podstawy do wznowienia. W przedmiotowej sprawie Kolegium nie znajduje podstaw prawnych do wszczęcia przedmiotowego postępowania z urzędu. Na etapie wstępnym badania warunków formalnych podania o wznowienie postępowania wykluczone jest ponowne badanie pod względem merytorycznym decyzji, bo zawężone jest ono do podstaw wznowieniowych, terminu do złożenia podania oraz spełnienia wymogów podmiotowych. Odnosząc się natomiast do zarzutu braku upływu 5 lat od doręczenia niekorzystnej ostatecznych decyzji, Kolegium podało że termin ten dotyczy kwestii rozstrzygnięcia sprawy po zakończeniu postępowania wznowieniowego, nie zaś badania podstaw dopuszczalności wszczęcia takiego postępowania.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze