Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego
Uzasadnienie strona 2/3

6. Skargę od tego postanowienia do sądu administracyjnego złożyła A. N. i podniosła, że postępowanie organu jest bardzo krzywdzące - narusza zasady ogólne Kpa, tj. słuszny interes społeczny oraz słuszny interes strony. Zdaniem skarżącej Kolegium posiadając całą dokumentację, łącznie z wyrokiem WSA na podstawie którego przyznano jej dodatek do zasiłku rodzinnego na dwoje dzieci na okres od 1 listopada 2013 r. do 8 marca 2014 r., powinno wznowić postępowanie z urzędu.

7. Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej i podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Skarga podlega oddaleniu bo zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu, mimo błędnego uzasadnienia. W rozpoznawanej sprawie organy trafnie odmówiły wznowienia postępowania, lecz na poparcie swojego stanowiska przedstawiły błędne motywy.

Skarżąca - A. N. jako podstawę wznowienia postępowania podała okoliczność uchylenia przez WSA w Białymstoku wyrokiem z dnia [...] lipca 2014 r. wydanym w sprawie [...] decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta B. przez Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B., przyznającą skarżącej świadczenia w formie zasiłków rodzinnych na troje dzieci wraz z dodatkami: z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez P. N., wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na P. N. oraz z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł na dwoje dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu na okres od 1 listopada 2013 r. do 8 marca 2014 r. W sprawie tej Sąd podzielając stanowisko zawarte w uchwale NSA z dnia 26 czerwca 2014 r., I OPS 15/13 stwierdził, że dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do zasiłku rodzinnego na każde z tych dzieci.

Organy stwierdziły, że powyższa okoliczność stanowi podstawę wznowienia postępowania określoną w art. 145 § 1 pkt 8 Kpa a powodem odmowy wznowienia było uchybienie terminu określonego w art. 148 § 1 Kpa.

W ocenie Sądu okoliczność wskazana we wniosku o wznowienie postępowania nie stanowi podstawy wznowienia z art. 145 § 1 pkt 8 Kpa. Dlatego uzasadnieniem odmowy wznowienia postępowania powinno być brak wskazania podstawy wznowienia a nie uchybienie terminu. Aby mówić o uchybieniu terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania trzeba najpierw ustalić czy została wskazana podstawa wznowienia.

Zgodnie z treścią art. 145 § 1 pkt 8 Kpa podstawa do wznowienia postępowania zachodzi, gdy decyzja administracyjna została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. Z regulacji tej wynika, że pomiędzy decyzją organu administracji a inną decyzją lub orzeczeniem sądu musi istnieć związek przyczynowy, na który wskazuje zwrot "w oparciu" (por. wyrok NSA z 27 maja 2011 r., II OSK 935/10, LEX nr 1081961: "Aby móc mówić o związku między decyzjami, o których stanowi przepis art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a., należy wykazać, że są one od siebie zależne, tzn. jedna decyzja stanowi podstawę wydania drugiej, przy czym wydanie tej drugiej decyzji nie będzie możliwe bez wcześniejszego wydania decyzji pierwszej", czy wyrok NSA z 10 października 2006 r., II GSK 156/06, LEX nr 276701: "1. Związek, o którym mówi art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a., można zobrazować jako pewną sekwencję "działań prawnych" organu administracyjnego, zgodnie z logiką których jedna decyzja lub orzeczenie sądu stanowi podstawę wydania innej decyzji (ta druga decyzja zależna jest od decyzji pierwszej). Podkreślić przy tym trzeba, iż wydanie drugiej decyzji nie będzie możliwe bez wcześniejszego wydania decyzji pierwszej. 2. Językowy sens pojęcia "w oparciu" można przy tym scharakteryzować zwrotem "na podstawie" co wprost wskazuje, iż jakaś rzecz/stan (tu decyzja) znajduje uzasadnienie czy wręcz merytoryczne umocowanie w jakiejś innej rzeczy/stanie (również decyzji)".

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze