Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego
Uzasadnienie strona 3/3

W przedmiotowej sprawie nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy wyrokiem WSA w Białymstoku z dnia [...] lipca 2014 r. wydanym w sprawie [...] a decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...]. Nie są to sprawy tożsame. Dotyczą tej samej uprawnionej, tego samego świadczenia ale innych okresów. Wyrok dotyczy dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego za okres od 1 listopada 2013 r. do 8 marca 2014 r. Natomiast ostateczna decyzja SKO dotyczy okresu od 9 marca 2014 r. do 31 października 2014 r. Decyzja ta została wydana w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Nie można zatem w tym wypadku mówić o sekwencji "działań prawnych". Istotnie treść tej decyzji jest niezgodna z wykładnią w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dokonaną przez Sąd w przedmiotowym wyroku. Niemniej jednak z racji tego, że wyrok ten nie został wydany w sprawie dotyczącej okresu od 9 marca 2014 r. do 31 października 2014 r. nie mógł stanowić postawy wznowienia z art. 145 § 1 pkt 8 Kpa. W ocenie Sądu dokonanie wykładni art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ten sposób, że dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje tylko na jedno dziecko, może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji z art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa.

Reasumując stwierdzić należy, że skoro nie wystąpiła rzeczywiście powołana przez skarżącą podstawa wznowienia postępowania, nie można było odmówić wznowienia z powodu uchybienia terminowi do złożenia podania o wznowienie postępowania. Prawidłowym powodem odmowy wznowienia postępowania w sprawie niniejszej powinno być brak wskazania podstawy wznowienia. Sąd nie uchylił jednak kwestionowanego rozstrzygnięcia, pomimo błędnego uzasadnienia, albowiem prawidłowe uzasadnienie nie zmieniłoby jego treści.

Mając powyższe na uwadze Sąd skargę oddalił na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze