Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o świadczenie pieniężne uchyla zaskarżone postanowienie
Tezy

Nie buduje zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej rygorystyczne podejście organu do wymogu przejrzystego formułowania wniosków pisma procesowego przez osobę, której zdolności percepcji są oczywiście ograniczone na skutek upośledzenia umysłowego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder, sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Protokolant st. sekretarz sądowy Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 listopada 2017 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o świadczenie pieniężne uchyla zaskarżone postanowienie

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem skargi wniesionej przez M. B. jest ostateczne postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2017r. stwierdzające na podstawie art. 134 K.p.a. uchybienie przez skarżącego terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. z dnia [...] maja 2017r. Nr [...] przyznającej stronie zasiłek celowy. Jak stwierdził organ w uzasadnieniu postanowienia, decyzja organu I instancji została skarżącemu doręczona w dniu 5 maja 2017r. a zatem 14- dniowy termin do wniesienia odwołania upływał w dniu 19 maja 2017r. (piątek), zaś skarżący swoje odwołanie złożył w dniu 24 maja 2017r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) a więc po terminie. Jednocześnie organ stwierdził w uzasadnieniu postanowienia, że skarżący nie zawarł w odwołaniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

M. B. wniósł do sądu administracyjnego skargę na powyższe postanowienie. Własnoręcznie sporządzona skarga nie jest czytelna ale z dołączonego do niej wniosku o przywrócenie terminu do skarżenia decyzji GOPS wynika, że skarżący nie zgadza się z pominięciem rozpatrzenia przez organ wniosku o przywrócenie mu terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji.

Zarzuty skargi zostały sprecyzowane w sposób profesjonalny przez ustanowionego skarżącemu pełnomocnika, który w piśmie procesowym z dnia [...] sierpnia 2017r. zarzucił postanowieniu SKO w Ł.:

- błąd w ustaleniach faktycznych, mający wpływ na treść zapadłego postanowienia, polegający na przyjęciu przez organ, że skarżący uchybił terminowi na wniesienie odwołania od decyzji w sposób zawiniony oraz nie wyartykułował w odwołaniu wniosku o przywrócenie terminu, podczas gdy z treści ostatniego akapitu odwołania, wynika, że skarżący zawarł stanowisko w kwestii przywrócenia terminu, które ze względu na upośledzenie umysłowe II stopnia, z którym się zmaga skarżący, wyartykułowane zostało w sposób, w jaki skarżący potrafił to zrobić;

- naruszenie prawa procesowego, mające wpływ na treść zapadłego postanowienia, mianowicie art. 80 K.p.a. w związku z art. 7 K.p.a. i art. 77 § 1 K.p.a. polegające na dowolnej a nie swobodnej ocenie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, która doprowadziła do wniosku, że z winy skarżącego doszło do uchybienia terminowi, w sytuacji gdy skarżący po ustaniu przyczyny zwłoki, niezwłocznie złożył odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, który to wniosek ze względu na stan zdrowia strony oraz upośledzenie umysłowe II stopnia o trwałym charakterze, został wyartykułowany w sposób adekwatny do poziomu rozwoju intelektualnego oraz świadomości prawnej skarżącego.

Mając na uwadze powyższe zarzuty pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Jednocześnie pełnomocnik wniósł, aby Sąd na zasadzie art. 145 "a" Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zobowiązał organ do wydania w określonym terminie postanowienia o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania oraz wskazał sposób merytorycznego załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji kasacyjnej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze