Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji odmawiającej zmiany decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia innemu organowi
Tezy

1. Kierownicy ośrodków pomocy społecznej mogą być upoważnieni do załatwienia tylko tych grup spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, które mogą być im zlecane na podstawie przepisów ustawowych; 2. Żaden z przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie przewiduje - póki co- możliwości przekazania przez radę gminy (miasta) kompetencji do załatwienia sprawy dotyczącej dodatku mieszkaniowego dla kierowników ośrodków pomocy społecznej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Sędziowie asesor WSA Urszula Barbara Rymarska,, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2006 r. sprawy ze skargi J.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2004 r., Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji odmawiającej zmiany decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia innemu organowi I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej jej wydanie decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. z dnia [...] czerwca 2004 r., nr [...] II. stwierdza, że decyzje opisane w punkcie I nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz skarżącego J.M. kwotę 34,20 (trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu [...] października 2002 r. J.M. złożył w Urzędzie Miejskim w Z. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pierwsza decyzja odmawiająca przyznania skarżącemu dodatku mieszkaniowego, wydana przez Burmistrza Miasta Z. w dniu [...] listopada 2002 r., została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. po rozpatrzeniu odwołania strony, decyzją z [...] grudnia 2002 r. a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji celem jednoznacznego wyjaśnienia jaką powierzchnię użytkową ma lokal mieszkalny zajmowany przez skarżącego i czy skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Burmistrz Z. decyzją z [...] marca 2003 r. ponownie odmówił stronie przyznania dodatku mieszkaniowego. Decyzja ta stała się ostateczna.

W dniu [...] grudnia 2003 r. do Urzędu Miasta Z. wpłynęło podanie strony o zmianę decyzji ostatecznej z [...] marca 2003 r. na podstawie art. 154 kpa z powołaniem się na fakt przyznania stronie dodatku mieszkaniowego inną decyzją (za inny okres) przy zastosowaniu tych samych przepisów prawa i przy takim samym stanie faktycznym.

Decyzją z [...] marca 2004 r. Burmistrz Miasta Z. wydał trzecią decyzję odmawiającą przyznania skarżącemu dodatku mieszkaniowego zamiast orzec w sprawie zmiany wcześniejszej decyzji ostatecznej w trybie art. 154 kpa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z [...] maja 2004 r. stwierdziło nieważność decyzji burmistrza z [...] marca 2004 r. jak wydanej w sprawie wcześniej rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2004 r. działający z upoważnienia Rady Miejskiej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. orzekł już w oparciu o art. 154 § 1 i 3 kpa o odmowie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Z. z [...] marca 2003 r. Organ nie znalazł podstaw do zmiany decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego zwracając uwagę, że przyznanie stronie w późniejszym czasie dodatku mieszkaniowego nastąpiło w sytuacji określenia we wniosku w sposób właściwy powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego, co nie miało miejsca we wniosku z [...] października 2002 r., przy czym skarżący odmawiając komisyjnego sprawdzenia zajmowanej powierzchni mieszkalnej (nie wpuszczając na oględziny) uniemożliwił zweryfikowanie danych zawartych we wcześniejszym wniosku.

W odwołaniu od tej decyzji J.M. podniósł zarzut niedopuszczalności orzekania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej dodatku mieszkaniowego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w sytuacji gdy decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego wydawał Burmistrz Miasta Z. Nadto podniósł argumenty przemawiające za zmianą decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Na skutek rozpoznania tego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...] lipca 2004 r. orzekło o uchyleniu decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Z. z [...] czerwca 2004 r. i orzekło o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Z. Kolegium przyznało rację skarżącemu, że właściwym do rozpatrzenia wniosku strony o zmianę decyzji był Burmistrz Miasta Z. ponieważ Rada Miasta Z. nie mogła skutecznie umocować Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw określonych w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Kolegium przytoczyło następującą argumentację:

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze