Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych
Tezy

Dla realizacji ujęcia wód podziemnych będącego niewymagającym pozwolenia wodnoprawnego urządzeniem wodnym do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m i poboru do 5,0 metrów sześciennych, wystarczające jest zgłoszenie.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz,, sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 września 2014 r. sprawy ze skargi R. K. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty S. z dnia [...].02.2014 r. nr [...], 2. stwierdza, że wymienione decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Wojewody P. na rzecz skarżącego R. K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Skarga została wywiedziona na tle następujących okoliczności.

W dniu 17 lutego 2014r. R. K. zgłosił Staroście S. zamiar wykonania urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m i poboru do 5,0 metrów sześciennych na dobę na działce [...] położonej w miejscowości F., gmina S. Do zgłoszenia dołączył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, mapę sytuacyjną z umiejscowieniem urządzenia wodnego a także rysunek urządzenia wraz z opisem technicznym.

Decyzją z dnia [...] lutego 2014r. Starosta S. na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, ze zgłaszane urządzenie wodne, będące studnią, nie zostało zwolnione - w myśl art. 29 ustawy Prawo budowlane - z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, co uzasadnia wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia.

W odwołaniu od tej decyzji inwestor podniósł, że planowana inwestycja w ogóle nie jest normowana przepisami ustawy Prawo budowlane, ponieważ pojęcie "urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych" nie mieści się w żadnej z definicji zawartych w Prawie budowlanym. Definicja takiego urządzenia zawarta jest natomiast w Prawie wodnym. W związku z powyższym zastosowanie w sprawie będą miały przepisy ustawy Prawo wodne a nie Prawa budowlanego, błędnie zastosowanego przez organ I instancji. Dodał, że zgłoszeniu podlegało jedynie wykonanie obudowy ujęcia wód podziemnych, które objął odrębnym zgłoszeniem. Ponieważ wykonanie samego ujęcia do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m, jak i pobór wody z tegoż ujęcia, nie podlega wymogowi zgłoszenia, postępowanie administracyjne powinno zostać umorzone.

Wojewoda P. po rozpatrzeniu powyższego odwołania, decyzją z dnia [...] kwietnia 2014r. orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej. Organ odwoławczy wskazując na brzmienie przepisów Prawa budowlanego podkreślił, że z mocy art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego, właściwy organ wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie przytoczył treść art. 29 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym - po jego powiązaniu z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia, wyłącznie wykonanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 metrów sześciennych oraz obudowy ujęć wód podziemnych. Przedmiotem zaś niniejszego zgłoszenia jest inwestycja polegająca na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód o głębokości do 30 metrów i poboru do 5 metrów sześciennych na dobę. Organ podkreślił przy tym, że inwestor odrębnym wnioskiem zgłosił zamiar wykonania obudowy urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych, który został przyjęty milczącą zgoda organu I instancji. Po analizie rysunku i opisu technicznego urządzenia objętego ocenianym w tej sprawie zgłoszeniem, organ II instancji stwierdził, ze wskazuje ono na zamiar budowy studni głębinowej. Studnia głębinowa jest zaś urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 prawa budowlanego a jednocześnie budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane. Wojewoda podkreślił, że zamieszczone w art. 3 pkt 3 i 3 pkt 9 definicje nie mają charakteru zamkniętego, gdyż wymieniono w nich jedynie przykładowo obiekty odpowiadające danej kategorii. Zakwalifikowanie zatem inwestycji do danej kategorii obiektu niewymienionego wprost w definicji, musi stanowić wynik oceny porównawczej. Nadto definicje zawarte w art. 3 pkt 3 i 3 pkt 9 Prawa budowlanego, nie są tez definicjami rozłącznymi, co oznacza, ze obiekt będący urządzeniem budowlanym może być także budowlą, o ile spełnia cechy budowli przypisane. Tą cechą wyróżniającą jest funkcjonalna i techniczna samodzielność budowli. Studnia głębinowa jest właśnie takim samodzielnym obiektem budowlanym. Konsekwencją uznania, że studnia głębinowa jest budowlą, jest poddanie robót budowlanych związanych z jej wykonaniem wymogom ustawy Prawo budowlane, w tym przepisowi art. 28 ust. 1 ustawy prawo budowlane, z zastrzeżeniem art. 29 - 31 ustawy. Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i to bez względu na parametry studni, bowiem powołane przepisy ustawy Prawo budowlane przewidują zgłoszenie robót budowlanych wyłącznie dla obudowy ujęć wód podziemnych. Wojewoda nie zgodził się z zarzutem skargi wyłączności zastosowania w sprawie przepisów ustawy Prawo wodne. Zaakcentował, że przepisy ustawy Prawo budowlane nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności Prawa wodnego w odniesieniu do urządzeń wodnych. Z kolei przepisy ustawy Prawo wodne nie naruszają przepisów ustawy Prawo budowlane. Wzajemne relacje między powyższymi ustawami wskazują, że w stosunku do urządzeń wodnych, zdefiniowanych art. 9 pkt 19 Prawa wodnego, stosuje się łącznie przepisy obu ww. ustaw. Oznacza to, że przy braku szczególnych zwolnień, wykonanie urządzenia wodnego będzie wymagało zarówno pozwolenia na budowę (albo zgłoszenia), jak i np. pozwolenia wodnoprawnego. Podnosząc powyższe organ powołał się na stanowisko wyrażone wyrokiem WSA w Warszawie sygn. VII SA/Wa 1448/10.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda