Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska
Tezy

Ogólny reżim prawny przewidzianych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.

902 ze zm.) opłat za korzystanie ze środowiska jest analogiczny, jak świadczeń podatkowych, zatem opłaty te należy zaliczyć do nietypowych, swoistych podatków stanowiących przychód funduszu celowego (funduszu ochrony środowiska).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (spr.), Sędziowie asesor WSA Małgorzata Roleder,, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 lutego 2008 r. sprawy ze skargi Polskiego Związku Działkowców R. O. D. "S. A." w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Marszałka Województwa P. w B. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz strony skarżącej - Polskiego Związku Działkowców R. O. D. "S. A." w B. kwotę 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6131 Opłaty za korzystanie ze środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2007 r. znak [...] Marszałek Województwa P. wymierzył Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu "S. A." w B. opłatę z tytułu poboru wód podziemnych za następujące okresy: II kwartał 2002 r. - 1.154,00 zł, III kwartał 2002 r. - 2.048, 00 zł, II kwartał 2003 r. - 1.265, 00 zł, III kwartał 2003 r. - 2.014, 00 zł, II kwartał 2004 r. - 1.003,00 zł, III kwartał 2004 r. - 1.692, 00 zł, II kwartał 2005 r. - 1.206, 00zł, II półrocze 2005 r. - 2.064, 00 zł, I półrocze 2006 r. - 1.129, 00 zł (pkt I decyzji). Wskazano, iż powyższe kwoty stanowią zaległości w opłacie za korzystanie ze środowiska (pkt II decyzji). Zobowiązano również obciążony opłatą podmiot do wpłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę obliczonymi tak jak dla zobowiązań podatkowych (pkt III decyzji). W pkt IV decyzji organ umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe w stosunku do opłat za pobór wód podziemnych w I i IV kwartale 2002 r., I i IV kwartale 2003 r., I i IV kwartale 2004 r. i w I kwartale 2005 r. z uwagi na fakt, iż opłaty te nie przekroczyły kwartalnego progu zwolnieniowego.

W uzasadnieniu organ wskazał, iż Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "S. A." w B. jest podmiotem zobowiązanym do uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska w postaci poboru wód podziemnych. Do dnia wydania decyzji stosowne opłaty za okresy wskazane w pkt I decyzji nie zostały uiszczone, co uprawniało organ do wydania - na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 285 ustawy Prawo ochrony środowiska (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2005 r.) - decyzji określającej wysokość tych opłat i zobowiązującej do ich wniesienia. Wskazano również, iż określenie wysokości przedmiotowych opłat za pobór wody w I i IV kwartałach lat 2002 - 2004 i w I kwartale 2005 r. było bezprzedmiotowe, albowiem zgodnie z brzmieniem art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2005 r.) opłaty w wysokości nie przekraczającej 200 zł nie podlegają uiszczeniu.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "S. A." w B. wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania w sprawie. Decyzji zarzucił nieuwzględnienie przepisów art. 14 ustawy z dnia 08 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych oraz art. 16 ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zdaniem odwołującego się z powołanych przepisów wynika, iż Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działek, zwolnieni są z podatków i opłat (administracyjnych i skarbowych). Prowadzenie upraw ogrodniczych w ogrodach działkowych nie jest możliwe bez pobierania wody na potrzeby ich nawadniania. Pobór wody z własnych ujęć znajdujących się na terenie ogrodu działkowego na w/w cele jest działalnością statutową i należy do czynności nierozerwalnie związanych z użytkowaniem działki. Nadto ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych i rodzinnych ogrodach działkowych stanowią lex specialis w stosunku do ustawy Prawo ochrony środowiska.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6131 Opłaty za korzystanie ze środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze