Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę
Tezy

Warunek zaliczenia określonej ulicy do kategorii dróg publicznych nie zostaje spełniony przez podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli plan ten zawiera stwierdzenie "istniejąca ulica dojazdowa (gminna)".

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma inny przedmiot regulacji niż uchwała w sprawie zaliczenia określonej drogi do kategorii dróg gminnych, której podstawę stanowi przepis art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 117 ze zm). Dlatego dopóki uchwała ostatnio wskazana nie zostanie podjęta - ulica będzie stanowiła drogę wewnętrzną.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (spr.), Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis,, sędzia WSA Małgorzata Roleder, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 07 maja 2009 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] września 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] odmówiono S. K. udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego, z poddaszem użytkowym, garażem, szczelnym zbiornikiem o poj. 5, 70 m2 na działkach nr ewid. [...] i [...] w B. przy ul. A. G.

W uzasadnieniu organ wskazał, że teren działek budowlanych objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XII/109/07 z dnia 21 maja 2007 r. W związku z powyższym w toku postępowania postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2008 r. organ zobowiązał wnioskodawcę do: dołączenia oświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo przejścia i przejazdu inwestora przez działkę nr [...], wykazania spełnienia warunków dotyczących odległości budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów w sposób umożliwiający naturalne oświetlenie oraz wykazania, że spełnione zostały przesłanki z art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego dotyczące poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, doprowadzenia projektu budowlanego do zgodności z przepisami uchwały nr XII/109/07 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku poprzez spełnienie warunków określonych w: § 27, § 28 i §29 planu co do zasilenia w wodę oraz doprowadzenia ścieków i wód opadowych, §12 ust. 2 pkt 1 planu w zakresie zastosowania kolorystyki nawiązującej do przeważającej zabudowy na tym terenie, § 12 ust. 3 pkt 2 planu w zakresie uzgodnienia lokalizacji obiektu i urządzeń towarzyszących z użytkownikami linii elektroenergetycznej, § 15 ust. 3 planu w zakresie obowiązku realizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, § 17 ust. 1, 3 i 5 planu w zakresie zapewnienia warunków ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi oraz § 32 ust. 7 planu co do wskazania odległości lokalizacji obiektów od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii 110 kV, § 24 ust. 5 w zakresie zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek budowlanych, § 30 ust. 3 i 4 dotyczącego ogrzewania budynku poprzez energię z procesu spalania oleju opałowego niskosiarkowego a w przypadku wydajności większej niż 20 kW -wykonania w projekcie architektoniczno - budowlanym analizy wpływu zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddziaływania na obiekty sąsiednie, z podaniem rodzaju emitowanych substancji, wielkości emisji i zasięgu rozprzestrzeniania, uzupełnienie metryk rysunków projektu o numery rysunków, dane osobowe projektantów, ich specjalności i numer uprawnień budowlanych, daty i podpisy, opatrzenie numeracją wszystkich stron projektu oraz dokonanie jego oprawy w sposób uniemożliwiający dekompletację, przedłożenie kserokopii mapy zasadniczej, potwierdzenie za zgodność oryginałem kopii mapy stanowiącej podkład do projektu zagospodarowania terenu, doprowadzenie projektu do zgodności z planem, wskazanie wszystkich projektowanych i istniejących na działce obiektów wraz ze zwymiarowaniem miejsca ich usytuowania, wskazanie projektowanych wejść do budynku, lokalizacji wszystkich przyłączy, wyjaśnienie budzących wątpliwości zapisów dotyczących obliczeń konstrukcyjnych, wykazanie, że zdjęta powierzchnia gleby próchnicznej wykorzystana będzie na cele poprawy wartości użytkowej gruntów znajdujących się poza zabudową.

Strona 1/7