Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z tytułu złagodzenia skutków suszy
Tezy

Obliczając średnią szkód w uprawach rolnych, osoby wnioskującej o przyznanie zasiłku celowego z tytułu złagodzenia skutków suszy, należy wielkość oszacowanych przez komisję szkód odnieść do powierzchni upraw rolnych na której szkody zostały oszacowane a nie do całego areału upraw rolnych wnioskodawcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska,, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 marca 2007 r. sprawy ze skargi S.Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z tytułu złagodzenia skutków suszy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sz. z dnia [...] października 2006 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu [...] września 2006 roku S.Sz. wystąpił do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sz. o przyznanie zasiłku celowego w związku z suszą w 2006 roku w kwocie 1.000,00 złotych podwyższonej o 392,00 złotych. Decyzją z dnia [...] października 2006 roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sz., działający z upoważnienia Wójta, odmówił przyznania wnioskowanego zasiłku celowego z tytułu złagodzenia skutków suszy. Decyzję swoją uzasadnił tym, iż na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. nr 155, póz. 1109 z 2006 roku), pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeśli:

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy;

2) w gospodarstwie rolnym, w którym szkody w uprawach rolnych spowodowanych suszą, oszacowane przez Komisję powołaną przez Wojewodę na podstawie §20 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 roku w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, wynoszą średnio powyżej 30%.

Organ l instancji wskazał, iż obydwa wyżej wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie, a z dokumentów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie wynika, że straty w uprawach wyniosły 20,52%, czyli są niższe niż wymagane 30%. Wyliczając ten wskaźnik organ przyjął, że suszą dotkniętych zostało 2,70 ha upraw w całej powierzchni użytków rolnych wynoszących 13,16 ha.

S.Sz. w odwołaniu od tej decyzji stwierdził, że straty w uprawach rolnych w jego gospodarstwie przekraczają 30%.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. decyzją z dnia [...] listopada 2006 roku, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu decyzji podano, iż nie potwierdziło się stanowisko skarżącego, że straty w uprawach wyniosły średnio ponad 30%. Z protokołu szacowania strat sporządzonego przez Komisję ds. szacowania szkód w poszkodowanych gospodarstwach rolnych w dniu [...] sierpnia 2006 roku wynika, iż u skarżącego straty spowodowane suszą objęły obszar 2,70 ha i dotyczyły mieszanki i pastwisk. Przy posiadaniu przez odwołującego się 10,27 ha - szkody wyniosły 26,29%. Dodano, iż organy administracji mogą uwzględnić tylko takie szkody, które wskazała Komisja powołana przez Wojewodę. Nie jest wobec tego możliwe uwzględnienie szkód na ziemniakach, czego domagał się w odwołaniu S.Sz., ponieważ w protokole szacowania szkód Komisja nie wymieniła ziemniaków wśród upraw objętych suszą. Wskazano również, iż co prawda organ l instancji nieprawidłowo wyliczył szkody, przyjmując za podstawę wyliczenia obszar użytków rolnych, a nie upraw rolnych, jednakże nie miało to wpływu na rozstrzygnięcie, bo szkody w uprawach rolnych też nie przekroczyły 30%.

Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S., S.Sz. wywiódł skargę do sądu administracyjnego. W skardze wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy podając, że w wyniku nie uwzględnienia szkód na ziemniakach i nie wskazania przez niego wszystkich pastwisk i łąk nie uzyskał "odszkodowania posuszowego". Dodał, iż jego sąsiedzi otrzymali zasiłek. Wskazał również na trudną sytuacje osobistą spowodowaną suszą w 2006r.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze