Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Sławomir Kozik Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska Protokolant Sekretarz Sądowy Anna Rusajczyk po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. O. na decyzję Wojewody z dnia 24 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia 18 sierpnia 2008 r., nr [...], 2. określa, że decyzje wymienione w punkcie pierwszym nie mogą być wykonane, 3. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej R. O. kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/7

Skarżąca R. O. wniosła skargę na decyzję Wojewody z dnia 24 września 2009 r.

Zaskarżona decyzja, została wydana w następującym stanie sprawy.

Pismem doręczonym Staroście Powiatowemu w B. w dniu 11 sierpnia 2008 r., skarżąca zgłosiła roboty budowlane, polegające na montażu na działce nr [...] położonej w miejscowości P., gm. B. B., przydomowej oczyszczalni ścieków. Do zgłoszenia załączyła oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r., doręczoną skarżącej w dniu 27 sierpnia 2008 r., Starosta, powołując się na art. 30 ust. 2 oraz art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane / Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 ze zm./, wniósł sprzeciw w sprawie zgłoszenia robót budowlanych, dokonanego przez skarżącą, wskazując że wykonanie robót objętych zgłoszeniem narusza ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

W uzasadnieniu decyzji Starosta wskazał, że zamierzenie inwestycyjne zgłoszone przez skarżącą jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Radę Gminy uchwałą z 5 czerwca 2000 r. nr [...] w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsiach: P., P. jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy B. B., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym [...] Nr [...], poz. [...] z dnia [...]. W § 4 ust. 2 pkt 1 lit. l dla obszaru [...] obowiązuje :odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika okresowo opróżnianego z możliwością wykorzystania /podłączenia/ docelowo do kanalizacji, czasowo wywóz ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków.

Na tej podstawie stwierdzono, że zgłoszona budowa narusza ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Starosty, w którym wniosła o jej uchylenie, zarzucając niewłaściwą interpretację zapisów planu miejscowego, niezgodną z wykładnią gramatyczną, jak i celowościową cyt. zapisu. Konsekwencją powyższego, jak zarzuciła skarżąca, jest brak uzasadnienia do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego.

W uzasadnieniu skargi podniesiono powołując ww. cyt. postanowienia planu, że literalna interpretacja tej regulacji odnosi się do obiektu stanowiącego zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego budowle będącą zbiornikiem, jednocześnie wskazując na sposób wykorzystania tego zbiornika jako służącego do gromadzenia ścieków. Innym obiektem niż zbiornik jest ekologiczna oczyszczalnia ścieków, cyt. przepis Prawa budowlanego wśród przykładowych budowli wymienia "oczyszczalnie ścieków". Inny jest też sposób zagospodarowania ścieków-przy szambie gromadzi się ścieki w szczelnym zbiorniku, ekologiczna oczyszczalnia służy przetworzeniu ścieków i nie ma na celu ich gromadzenia w pierwotnym stanie. Powołując się na powyższe skarżąca wskazała, że nie ma podstaw do uznania, że przepis planu obejmuje pełną regulację dotyczącą sytuowania obiektów tymczasowych wykorzystywanych na ścieki. Dodatkowo skarżąca wskazała, że zapis planu odnosi się do przyjętej "zasady", co nie oznacza, że niezgodna z planem jest budowa innego obiektu, gdy nie narusza to przepisów o wyższej randze niż plan miejscowy. Wykładnia planu przyjęta przez organ w niedopuszczalny sposób narusza prawo własności, które może być ograniczone tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Oznacza to, że jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wydany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stwarza tych ograniczeń, organ dowolnie i bez podstawy prawnej, takich ograniczeń wprowadzić nie może. Nadto skarżąca powołała się na przepis art. 5 ust. 1 pkt d Prawa budowlanego, który stanowi, że budowa obiektu budowlanego wraz ze związanymi z nim urządzeniami musi się odbywać w sposób określony w przepisach , w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska. Wskazano, że w wyższym stopniu cele te realizuje budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków niż szamba. Pomocna w interpretacji zapisów planu winna być więc również dyrektywa zawarta w art. 1 ust. 2 pkt 3 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiąca, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony środowiska oraz prawo własności.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda