Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Antończyk (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok Protokolant Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Gross po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2009 r. na rozprawie przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Bożeny Kiecol sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 kwietnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaskarżoną decyzją z dnia 3 kwietnia 2009r., nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa w związku z art. 145 § 1i art. 145a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 17 października 2008r. o odmowie wznowienia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku J. S. o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej na syna A. S. na okres zasiłkowy 2007/2008.

Organ II instancji podał, że Prezydent Miasta wydał wyżej opisaną decyzję w uzasadnieniu, której wskazano, że w dniu 20 lipca 2007r. J. S. złożył u Komornika wniosek o przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o przyznanie zaliczki został pozostawiony bez rozpoznania na podstawie złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia z dnia 17 października 2007r. Jednocześnie poinformowano Komornika o wycofaniu wniosku z uwagi na brak przesłanek jego pozytywnego załatwienia. W dniu 23 czerwca 2008r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim pomija on prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby, które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem i ograniczają prawo do zaliczki osób wychowywanych przez osoby pozostające w związku małżeńskim. W związku ze złożoną skargą o wznowienie postępowania organ stwierdził, że wnioskodawca nie spełnia warunków wznowienia postępowania w sprawie, bowiem wniosek był pozostawiony bez rozpoznania. Skoro nie została wydana w sprawie decyzja administracyjna, nie zostały spełnione przesłanki z art. 145 §1 i art. 145a kpa.

W odwołaniu od powyższej decyzji J. S. wskazał, że złożył wniosek o przyznanie mu zaliczki alimentacyjnej, jednakże po wezwaniu go do Urzędu Miasta został poinformowany, że zaliczka ta mu się nie należy, ponieważ w czerwcu 2007r. zawarł związek małżeński i przestał spełniać kryteria osoby samotnie wychowującej dziecko. W związku z tym podpisał zgodę na pozostawienie wniosku bez rozpoznania z powodu braku przesłanek przemawiających za jego pozytywnym rozpatrzeniem.

Rozpoznając sprawę organ II instancji wskazał, że wznowienie postępowania w przypadkach określonych w art. 145 §1 kpa umożliwia ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zakończonej ostateczną decyzją administracyjną. Wydanie decyzji odmawiającej wznowienia postępowania jest możliwe między innymi, gdy zachodzi niedopuszczalność wznowienia , co ma miejsce wówczas, gdy sprawa nie jest jeszcze zakończona decyzją ostateczną, jak to ma miejsce rozpatrywanej sprawie. Zgodnie z art. 145a § 1 kpa można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją.

Organ II instancji wskazał, że bezspornym jest, iż wniosek J. S. o przyznanie zaliczki alimentacyjnej złożony w dniu 4 września 2007r. nie został rozpatrzony, gdyż jak wynika z akt sprawy i wyjaśnień odwołującego pod wpływem sugestii pracowników Urzędu Miasta wnioskodawca złożył wniosek o pozostawienie wniosku o bez rozpatrzenia.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze