Sprawa ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.) Sędzia WSA Wanda Antończyk Protokolant Starszy Sekretarz sądowy Marta Sankiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2010 r. sprawy ze skargi B. B. i D. B. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. z dnia 2 grudnia 2009 r., nr [...], 2. uchyla postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. z dnia 18 sierpnia 2009 r., nr [...], 3. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżących B. B. i D. B. solidarnie kwotę 774 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/5

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2009r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 49b ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.1118 ze zm.) wstrzymał prowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia części działki nr [...] przy ul. P. w G. oraz nałożył na inwestorów - D. B. i B. B. obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projektu zagospodarowania działki w czterech egzemplarzach oraz opracowania i rysunków przedstawiających wygląd i konstrukcje ogrodzenia.

Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 2 grudnia 2009r. na podstawie art. 49b ust.1 w związku z art. 49b ust. 3 nakazał D. B. i B. B. rozbiórkę ogrodzenia części działki nr [...] przy ul. P. w G., wskazując w uzasadnieniu, że skarżący nie wykonali obowiązków nałożonych postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2009r.

W odwołaniu od tej decyzji D. B. i B. B. wnieśli o jej uchylenie w całości jako niegodnej z prawem podnosząc, że ogrodzenie zostało wykonane na podstawie dokonanego dnia 4 marca 2009r. zgłoszenia skierowanego do Prezydenta Miasta.

Zaskarżoną decyzją z dnia 3 marca 2010r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję z dnia 2 grudnia 2009r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W uzasadnieniu tej decyzji organ odwoławczy stwierdził, że D. B. i B. B. na przełomie maja i czerwca 2009r. wykonali ogrodzenie części działki nr [...] przy ul P. w G. od strony ulicy.

Z akt sprawy wynika, że D. B. i B. B. dokonali w dniu 4 marca 2009r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających budowie ogrodzenia od strony ulicy terenu nieruchomości nr [...] i [...] położonych w G. przy ul. P.

Prezydent Miasta decyzją z dnia 31 marca 2009r. wniósł sprzeciw z uwagi na nieuzupełnienie tego zgłoszenia w zakresie wynikającym z postanowienia z dnia 10 marca 2009r.

D. B. i B. B. wnieśli odwołanie od tej decyzji i Wojewoda decyzją z dnia 15 czerwca 2009r. uchylił decyzję wnoszącą sprzeciw i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Po otrzymaniu akt od Wojewody Prezydent Miasta miał zatem 30 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy, co oznacza, że w stosunku do dokonanego zgłoszenia toczyło się postępowanie administracyjne, które zostało zakończone zawiadomieniem z dnia 21 lipca 2009r. o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

Z uwagi na fakt, że budowę ogrodzenia rozpoczęto już w maju 2009r., tj. przed uchyleniem przez Wojewodę decyzji organu I instancji o wniesieniu sprzeciwu, zatem w ocenie organu odwoławczego należało uznać, że przedmiotowe roboty wykonano bez skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo budowlane na wzniesienie ogrodzenia nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak budowa ogrodzenia od strony ulicy wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, o czym stanowi art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Strona 1/5