Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w Gdańsku w dniu 7 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi B. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2006 r. Nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

B. R. wniosła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 listopada 2006 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2006 r. nr [...] odmawiającą przyznania zaliczki alimentacyjnej dla uprawnionej K. R..

Ze skargi wynika, że B. R. domaga się uchylenia wskazanych powyżej decyzji podnosząc, że konkubent, z który wspólnie wychowuje dziecko M. B. nie jest obowiązany łożyć na utrzymanie dziecka z jej poprzedniego związku. Ojciec K. z kolei nie wykonuje obowiązku łożenia na utrzymanie swego dziecka.

Zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, ze zm.) oraz art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.), w następującym stanie faktycznym ustalonym przez organ.

B. R. wnioskiem z dnia 13 września 2006 r. zwróciła się o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej dla córki K. R..

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta, decyzją z dnia 22 września 2006 r. odmówił przyznania przedmiotowego świadczenia z uwagi na to, że wnioskodawczyni nie jest osobą samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 17 a z dnia 28 listopada 2003 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), ponieważ pozostaje w związku konkubenckim z Adamem Baj i wychowują wspólne dziecko.

Od powyższej decyzji B. R. złożyła odwołanie, w którym wniosła o przyznanie zaliczki alimentacyjnej. Podała, że konkubent nie jest obowiązany łożyć na utrzymanie córki wnioskodawczyni z jej poprzedniego związku, natomiast ojciec dziecka (K. R.) nie płaci alimentów mimo wyroku sadowego.

Kolegium rozpatrując sprawę w postępowaniu odwoławczym powołało się na treść art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.), zgodnie z którym osoba uprawniona oznacza uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna jeżeli osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Natomiast z treści art. 3 pkt 17 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) osoba samotnie wychowująca dziecko, to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Zdaniem Kolegium, aby otrzymać zaliczkę alimentacyjną muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna i osoba uprawniona wychowana jest przez osobę samotną. Kolegium ustaliło, że B. R. jest osobą rozwiedzioną i żyje obecnie w konkubinacie z Adamem Baj, z którym wychowuje ich córkę M. B.. Drugie dziecko - K. R. jest dzieckiem z poprzedniego związku wnioskodawczyni z Z. R., od którego ma zasądzone alimenty na rzecz córki Klaudii w kwocie 250,00 zł miesięcznie na podstawie wyroku sądu z dnia 21 lutego 2002 r. sygn. akt [...].

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze