Sprawa ze skargi T. S. na zarządzenie Burmistrza Miasta T. w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), Sędzia WSA Maria Taniewska- Banacka, Protokolant Starszy referent Anna Cyganek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi T. S. na zarządzenie Burmistrza Miasta T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem nr [...] z dnia [...] r., działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta T. określił stawki czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży, uzależniając ich wysokość od położenia w określonej strefie miasta oraz przewidując tabelę możliwych do zastosowania ulg i warunków ich udzielania.

Pismem z dnia [...] r. T. S. reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego J. R., wniósł skargę na powyższe postanowienie Burmistrza T. Zaskarżając to postanowienie zarzucił mu sprzeczność przepisami prawa materialnego, a mianowicie art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pkt.5 i pkt 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331` ze zm.) oraz art. 3531 kodeksu cywilnego, art. 93 w związku z art. 659 kodeksu cywilnego, art. 388, art. 6851 i art. 5 Kodeksu cywilnego oraz art. 7 ustawy o samorządzie gminnym przez co naruszony został interes prawny skarżącego. Wskazując powyższe uchybienia wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu swej skargi wskazał, że w wyniku uchwalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży we wskazanym postanowieniu w dniu [...] r. Gmina T wypowiedziała skarżącemu ze skutkiem na dzień [...] r. dotychczasową wysokość czynszu, informując o nowej wysokości czynszu od dnia [...] r. W dniu [...] r., wykorzystując przymusowe położenie skarżącego, Gmina T. zawarła ze skarżącym porozumienie dotyczące wysokości obowiązujących stawek czynszowych, przewidujące stopniowe dochodzenie do uchwalonej w postanowieniu stawki [...] zł/m-. Pismem z dnia [...] r. skarżący wezwał Burmistrza Miasta T. do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego poprzez uchylenie postanowienia nr [...] z dnia [...] r. względnie obniżenia przewidzianych tak stawek czynszu za lokale użytkowe. W odpowiedzi uzyskał odmowę uchylenia przedmiotowego postanowienia, jak również organ nie wyraził zgody na obniżenie przewidzianych nim stawek, podkreślając brak rewaloryzacji tych stawek od wielu lat, powodujących znaczne zaniżenie stawek czynszowych za komunalne lokale użytkowe.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta T. wniósł o oddalenie skargi, przyznając, że postanowieniem z dnia [...] r. dokonał ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokalu użytkowych i garaży, które nie były rewaloryzowane od wielu lat, w wyniku czego znacznie odbiegały od rynkowych stawek czynszowych. Podkreślił, że istotny w niniejszej sprawie jest fakt, iż strona skarżącą podpisała w dniu [...] porozumienie, mocą którego wprowadzenie nowych stawek czynszu zostało rozłożone w czasie. W ocenie organu zawarcie tego porozumienia stanowi swoiste uznanie zobowiązania przez stronę.

Dodatkowo, z ostrożności procesowej Burmistrz podniósł, iż przesłanką dopuszczalności złożenia skargi do sądu w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym jest okoliczność, iż zaskarżony akt organu jednostki samorządu terytorialnego podjęty został w sprawie " zakresu administracji publicznej". Uznając prawo gminy do występowania w obrocie cywilnoprawnym w przypadkach nie związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej - m.in. w sprawie regulacji stawek czynszu w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy, co wynika z art. 9 ust. 2 ustawy samorządowej, gmina może prowadzić działalność wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej pozostając w sferze stosunków cywilnoprawnych, a za takie należy niewątpliwie uznać umowy najmu lokali użytkowych. Strony stosunków cywilnoprawnych z udziałem gminy ewentualne swoje roszczenia mogą regulować w sądach powszechnych, gdyż w sprawach cywilnych nie może rozstrzygać sąd administracyjny...

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta