Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zaliczenia ulicy do kategorii dróg powiatowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej ulicy [...] w S.
Tezy

przesłanką konieczną do skutecznego podjęcia przez radę powiatu, czy też radę miasta na prawach powiatu uchwały o zaliczeniu ulicy do kategorii dróg powiatowych jest legitymowanie się przez powiat ziemski bądź grodzki prawem własności do tej drogi, a mówiąc precyzyjniej prawem własności do gruntów po których droga ta przebiega.

Żaden przepis nie przewiduje automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz jednostki samorządu powiatowego z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski, Sędziowie Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.), Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant starszy sekretarz sądowy Beata Bieroń, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2008r. sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia ulicy do kategorii dróg powiatowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej ulicy [...] w S.

Uzasadnienie strona 1/4

Rada Miejska w S. podjęła w dniu [...] r. uchwałę Nr [...] w sprawie zaliczenia ulicy [...] do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia nowych przebiegów istniejących dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych S. - miasta na prawach powiatu. Uchwała ta została oparta na art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. - dalej u.s.p.) oraz art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

Pismem z dnia [...] r. Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na tę uchwalę z powołaniem się na przepisy art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.- dalej u.s.g. ), art. 91 u.s.p. oraz art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.). W petitum skargi Wojewoda domagał się stwierdzenia nieważności § [...] uchwały, jako niezgodnej z art. 2a ustawy o drogach publicznych oraz pkt [...] Załącznika Nr [...] do uchwały - jako niezgodnej z art. 6a ust. 3 w zw. z art. 2a ustawy o drogach publicznych.

W uzasadnieniu organ nadzoru podał, że Gmina S. zgodnie z art. 91 u.s.p. posiada status miasta na prawach powiatu, a zatem może się wypowiadać w sprawach dotyczących zaliczania położonych na jej obszarze dróg do kategorii dróg powiatowych, jak i ustalania ich przebiegu. W toku wszczętego postępowania nadzorczego Wojewoda ustalił, że uchwała o zaliczeniu ul. [...] do kategorii dróg powiatowych zapadła w związku z potrzebą rozstrzygnięcia niejasnego statusu prawnego tej drogi. Ulica ta bowiem mimo, że została pominięta w załączniku nr [...] do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim (Dz. U. Nr 30, poz. 151) została przekazana w zarząd Prezydentowi Miasta S. przez Wojewodę protokołem z dnia [...] r. Wojewoda wskazał także na art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) stanowiący, że wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, niewymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym w oparciu o delegację zawartą w ust. 1 tego artykułu stały się drogami powiatowymi. We wspomnianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich ( Dz. U. Nr 60, poz. 1071) nie została wymieniona żadna droga wojewódzka przebiegająca przez S.. Zdaniem organu nadzoru wobec pominięcia przedmiotowej ulicy w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z 1986 r. nie stała się ona jednak z mocy prawa drogą powiatową w oparciu o regulacje prawne zamieszczone w ustawie Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Strona 1/4