Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski, Sędziowie Sędzia NSA Łucja Franiczek, Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), Protokolant specjalista Anna Trzuskowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze skargi B.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] r. nr [...], 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Pismem z dnia [...] r. Prezydent Miasta C. zawiadomił o wszczęciu postępowania z wniosku Komendy Miejskiej Policji w C. w sprawie skierowania na egzamin kontrolny celem istnienia lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi przez B. K..

Jako powód wskazany został wniosek Komendanta Miejskiego Policji w C. z dnia [...] r. , który wpłynął do organu w dniu w dniu [...] r. We wniosku tym przywołano art. 129 ust. 2 pkt 13a ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, odwołując się do notatki urzędowej z dnia [...] r. sporządzonej przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego, gdzie opisano zdarzenie drogowe z tego dnia, polegające na nie udzieleniu pierwszeństwa dwóm pieszym przechodzącym po wyznaczonym przejściu dla pieszych doprowadzając do zdarzenia, w wyniku którego piesi doznali obrażeń ciała. Wskazano też w niej, iż zachowanie kierującego było nietypowe, świadczące o braku zrozumienia przepisów prawa, znaków i sygnałów drogowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, podkreślając przy tym, że wskazany nadto dopuścił się czterech wykroczeń drogowych.

W dniu [...] r. Prezydent Miasta C. wydał decyzję Nr [...] o skierowaniu B. K. na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w formie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B. W podstawie prawnej decyzji przywołano art. 114 ust. 1 pkt 1 lit.a w związku z art. 129 ust. 2 pkt 13a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) w związku z art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.), a w uzasadnieniu powołano się na wymieniony powyżej wniosek Komendanta Miejskiego Policji w C. i dołączoną doń notatkę urzędową, powtarzając opis zdarzenia. Przywołując orzeczenia sądowe organ podkreślił, iż zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 13a ustawy Prawo o ruchu drogowym organy policji w związku z wykonywaniem czynności w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowaniem ruchem i jego kontrolowania są uprawnione do występowania do starosty z podobnym wnioskiem o skierowanie kierowcy na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby. Żaden przepis nie daje podstaw organom policji do samodzielnej oceny znajomości przepisów w czasie kontroli drogowej. Samodzielnych ocen nie może także dokonywać starosta.

Podkreślono także, że mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich kierujących i użytkowników ruchu drogowego podstawą do wystąpienia z takim wnioskiem może być tak jednokrotne jak i wielokrotne naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Odwołanie od powyższej decyzji, złożył, reprezentowany przez pełnomocnika, B. K.. Skarżonej decyzji zarzucił:

- obrazę przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7 w związku z art. 77 Kodeksu postępowania administracyjnego poprze oparcie decyzji jedynie na lakonicznej informacji zawartej w notatce urzędowej policji datowanej na dzień [...] r. i zaniechanie przeprowadzenia czynności wyjaśniających, w tym w zakresie informacji zawartych w tej notatce, brak zebrania jakiegokolwiek materiału dowodowego, a tym samym brak ustalenia przesłanek do skierowania na egzamin w zakresie własnych kompetencji, co spowodowało, że zaskarżona decyzje jest błędna i co w konsekwencji doprowadziło do

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze