Sprawa ze skargi S. B.-T. i J. T. na Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niewykonania orzeczenia w sprawie warunków zabudowy terenu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk, Sędziowie Sędzia WSA Iwona Bogucka (spr.), Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant Elwira Massel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2007 r. sprawy ze skargi S. B.-T. i J. T. na Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niewykonania orzeczenia w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/4

Jak wynika z akt sprawy, Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] r. nr [...], wydaną na wniosek J. H., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu przy budynku mieszkalnym na warsztat o dwóch stanowiskach (elektromechaniki pojazdów i wymiany opon) oraz parkingu o 4 miejscach postojowych na działce nr [...] przy ul. [...] w B. Wydanie tej decyzji pozostawało w związku z postępowaniem legalizacyjnym prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania garażu na warsztat samochodowy.

Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r., nr [...].

Na decyzję organu odwoławczego skargę do sądu administracyjnego wnieśli S. B.-T. i J. T. Wyrokiem z dnia 23 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/GL 169/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzje organów obu instancji. W wyroku tym orzeczono również, że zaskarżona decyzja organu odwoławczego nie podlega wykonaniu w całości. To ostatnie rozstrzygnięcie wydane zostało na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), co wyjaśniono w uzasadnieniu wyroku. Należy wyjaśnić skarżącym, iż wstrzymanie wykonania decyzji uchylonej przez sąd następuje do czasu uprawomocnienia się wyroku. Wniesienie skargi do sądu nie powoduje bowiem wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej, jaką jest decyzja organu odwoławczego (w niniejszym wypadku ustalająca warunki zabudowy). Wobec powyższego może ona podlegać wykonaniu i stan ten trwa do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu I instancji orzekającego o uchyleniu decyzji. Stąd sąd administracyjny, uchylając decyzję, uprawniony jest do orzeczenia czy i w jakim zakresie zaskarżony akt nie może być wykonywany. Po uprawomocnieniu się wyroku rozstrzygnięcie to traci moc, albowiem wyrok wywiera skutek pod postacią uchylenia decyzji. Tylko takie skutki wiążą się z rozstrzygnięciem wydanym na podstawie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie odnoszą się one natomiast do innych zagadnień, w szczególności do użytkowania obiektu.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. Sąd wskazał, że w toku postępowania organ wadliwie ustalił granice obszaru analizowanego, co uzasadnia uchylenie decyzji wydanych w oparciu o ustalenia odnoszące się do tego obszaru. Nadto Sąd zauważył, że z okoliczności sprawy wynika, iż w sprawie doszło do samowolnej zmiany sposobu użytkowania i w konsekwencji prowadzone jest z tego powodu postępowanie przed organami nadzoru budowlanego. Formułując zalecenia dla organów mających ponownie rozpatrzyć sprawę, Sąd podniósł, iż w pierwszej kolejności organy te winny ustalić, na jakim etapie znajduje się postępowanie przed organami nadzoru budowlanego a prowadząc postępowanie winny ustalić obszar analizowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w wyroku.

W tym miejscu należy zwrócić skarżącym uwagę, że skutkiem wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. było to, że wobec uchylenia decyzji wydanych z wniosku J. H., wniosek ten pozostał do rozpatrzenia. Wykonanie tego wyroku polegało zatem na przeprowadzeniu postępowania mającego rozpatrzyć wniosek J. H. o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania, z uwzględnieniem zaleceń w tym wyroku zawartych, a następnie wydaniu rozstrzygnięcia w sprawie o ustalenie warunków zabudowy.

Strona 1/4