Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka, Sędziowie Sędzia WSA (del.) Ewa Janowska (spr.), Sędzia NSA Ewa Krawczyk, Protokolant sekr. sąd. Elwira Massel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Gminy K. z dnia [...] r. nr [...], 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżoną decyzją z dnia [...]r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C., po rozpatrzeniu odwołania K. M. od decyzji Burmistrza Gminy K. z dnia [...]r., orzekającej o nieuwzględnieniu żądania K. M., zawartego we wniosku z dnia [...]r. w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie bądź wykonania urządzeń zapobiegających szkodom utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

We wniosku K. M., powołując się na przepisy art. 29 ustawy Prawo wodne z 2001r., inicjując postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie wskazywał, że wskutek działań właściciela sąsiedniego gruntu, niezabudowanej działki nr [...], położonej w B. przy ul. [...] - T. G., zablokowany został odpływ wody z tej nieruchomości, co skutkuje podtapianiem budynków gospodarczych i gruntów wnioskodawcy, przy czym stan ten ma charakter stały a nie tylko chwilowy. Wywodził, że podtopienia gruntów oraz stodoły i innych pomieszczeń gospodarczych doprowadzają do zalewania stanowisk hodowanych przez skarżącego zwierząt.

Z uzasadnienia decyzji organu I instancji wynika, że organ ten wskutek wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu [...]r. decyzji kasacyjnej, rozpatrywał ponownie sprawę K. M. o wydanie decyzji w sprawie przywrócenia stanu zapobiegającego szkodliwemu wpływowi wód z nieruchomości rolnej J. G. (następcy prawnego T. G.) na jego działkę. Burmistrz Gminy K. wyjaśnił, że w decyzji SKO uchylającej jego uprzednie rozstrzygnięcie z dnia [...]r., organ odwoławczy zarzucił, iż rozpatrując sprawę nie ustosunkowano się do następujących kwestii:

- ukształtowania terenu, jaki istniał przez dokonaniem zabudowy, w tym nie wyjaśnienia, czy na nieruchomościach istniał rów odwadniający i ewentualnie, kiedy został zasypany,

- istnienia wału ziemnego wzdłuż budynku gospodarczego A. M.,

- czy na terenie zalewiska był wykopany dół na wapno, i czy prace z tym związane nie doprowadziły do obniżenia terenu,

- czy pomiędzy budynkiem A. M. a zabudowaniami gospodarczymi K. M. istniała wolna przestrzeń oraz czy istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy likwidacją wolnej przestrzeni a zalewaniem budynków gospodarczych.

Organ I instancji ustalił, że działki nr [...], [...] i [...] stanowią własność K. M., znajdują się na nich; budynek mieszkalny, stodoła i usytuowane wzdłuż granicy z działką nr [...], budynki gospodarcze, w których hodowany jest inwentarz żywy.

Działka nr [...] to grunt użytkowany rolniczo, stanowiący obecnie własność J. G. Do [...] roku wschodnia część tej działki była odłogowana, porośnięta samosiejkami. Na obszarze tym powstał, w odległości około [...] m od granicy z posesja K. M., dół na wapno o powierzchni [...] m kw., a ziemia wybierana w czasie jego tworzenia odkładana była przy jego krawędzi, tworząc niewielki wzgórek. Ponieważ poziom terenu wschodniej części działki w stosunku do działek przyległych (w tym i działki K. M.) jest obniżony o około [...] cm, na jej terenie na długości [...] m w okresie wiosennym lub w następstwie intensywnych opadów deszczów gromadzi się woda. Działki nr [...] i [...] stanowią drogę wewnętrzną dojazdową do terenów rolnych oraz budynku mieszkalnego małżonków S. Droga ta na odcinku wzdłuż budynku mieszkalnego utwardzona jest gruzem, w wyniku czego podwyższono ją o około [...] cm w stosunku do poziomu działki nr [...]. Działka nr [...] stanowi własność A. M., zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wzdłuż południowej granicy usytuowana jest stodoła oraz obora. Działka nr [...] stanowi własność I. i W. S., na działce tej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wraz z szambem.

Strona 1/8