Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ustalenia opłaty za pobranie próbki środka spożywczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędzia WSA Ireneusz Fornalik Protokolant sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2011 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mleczarskiej na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobranie próbki środka spożywczego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja weterynaryjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/11

W dniu [...] września 2010r. upoważnieni pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w ramach urzędowej kontroli, dokonali pobrania w sklepie spożywczym "S", prowadzonym przez spółkę cywilną U. Z.- A.L., próbki twarogu extra śmietankowego mielonego, wyprodukowanego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej partii [...] z datą przydatności do spożycia - 14 września 2010 r. przeprowadzone w dniach [...] września 2010 r. w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej badanie pobranej próbki twarogu wykazało min. zawartość benzoesanu sodu w ilości 16,95 (+/_ 2,53 ) mg/kg. W omówieniu wyników badań wskazano, iż badana próbka twarogu ze względu na obecność konserwantu ( benzoesanu sodu ) jest środkiem spożywczym niezgodnym z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094 ze zm.

W toku wszczętego pismem z dnia [...] września 2010 r. - z urzędu - postępowania w sprawie ustalenia opłaty za pobranie w w/w okolicznościach próbki twarogu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, pouczona o prawach strony, pismem z dnia [...] września 2010 r. wniosła o zweryfikowanie sprawozdania z badań albowiem z innego, przeprowadzonego w dniu [...] sierpnia 2010 r. sprawozdania z badań wykonanych przez Laboratorium Kontrolno- Analityczne wynika, iż obecność kwasu benzoesowego w twarogu "występuje naturalnie w produktach mlecznych, ponieważ powstaje podczas procesów fermentacyjnych". Wskazała też, iż otrzymanie wyników badań w dniu [...] września 2010 r. w sytuacji, gdy termin przydatności twarogu do spożycia minął w dniu 14 września pozbawia ją możliwości własnej weryfikacji przesłanego wyniku badań. Oświadczyła również, że w procesie produkcji twarogu nie stosowała i nie stosuje niedopuszczalnych przez prawo konserwantów.

Pismem z dnia [...] października Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesłał organowi I instancji wyjaśnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia [...] października 2010 r., udzielone po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku z powiadomieniem o wynikach badań pobranej próbki.

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego pismem z dnia [...] października 2010 r. Spółdzielnia wniosła o zapoznanie się przez organ z opinią z dnia [...] października 2009 r. sporządzoną przez prof. dr hab. inż. A.K. z Uniwersytetu, dotyczącą naturalnego występowania kwasu benzoesowego i jego soli w mlecznych produktach fermentowanych oraz ze sprawozdaniem z wykonanych w dniu [...] sierpnia 2010 r. przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne badań dotyczących twarogu.

Decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny obciążył Okręgową Spółdzielnię Mleczarską opłatą w wysokości 15 zł. za pobranie w dniu [...] września 2010 r. do badań próbki, wyprodukowanego w podległym spółdzielni zakładzie, środka spożywczego w postaci twarogu w sklepie spożywczym "S", prowadzonym przez spółkę cywilną U.Z.- A.L.. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał przepisy art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. Nr 171, poz. 1225 ze zm. ), § 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (DZ. U. Nr 78, poz. 656) oraz art. 27 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200) i przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.)

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja weterynaryjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny