Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marzenna Linska - Wawrzon (spr.), Sędziowie asesor WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska, asesor WSA Michał Ruszyński, Protokolant Agnieszka Lasecka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2006 r. sprawy ze skargi T.S. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] Starosta działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a, b, art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze zm.) oraz art. 104, art. 151 § 1 pkt 2 w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. (tekst. jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) orzekł o uchyleniu w całości decyzji Starosty z dnia:

- [...] lipca 2002 r. nr [...] o uznaniu T.S. z dniem [...] lipca 2002 r. za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku,

- [...] sierpnia 2003 r., nr [...] o utracie przez T.S. prawa do zasiłku od dnia [...] lipca 2003 r. z powodu upływie maksymalnego okresu jego pobierania,

- [...] lutego 2004 r. nr [...] o utracie przez T.S. statusu osoby bezrobotnej z dniem [...] lutego 2004 r. z powodu niestawienia się do urzędu w wyznaczonym terminie oraz o odmowie uznania T.S. za osobę bezrobotną z dniem [...] lipca 2002 r. i odmowie przyznania T.S. prawa do zasiłku od dnia [...] lipca 2002 r.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] lipca 2002 r. nr [...] T.S. została uznana za osobę bezrobotną i przyznano jej zasiłek dla bezrobotnych na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Na podstawie decyzji z dnia [...] lipca 2003 r. nr [...] T.S. pobierała zasiłek dla bezrobotnych do dnia [...] lipca 2003 r. W dniu [...] lutego 2004 r. T.S. utraciła status osoby bezrobotnej z powodu niestawienia się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie - decyzja nr [...]. Starosta podał, że w toku postępowania administracyjnego ustalono, iż prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia [...] grudnia 2003 r. sygn. akt: IV P 149/03 T.S. została przywrócona do pracy na poprzednich warunkach w pozwanym Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej i zasadzona na jej rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Organ wskazał, iż T.S. zaliczono do stażu pracy okres pozostawania bez p[racy od dnia [...] lipca 2002 r. do dnia [...] marca 2004 r. Od [...] kwietnia 2004 r. T.S. ponownie podjęła pracę w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Organ I instancji powołując się na treść art. 51 § 1 k.p. uznał, że przywrócenie do pracy doprowadziło do powstania stosunku pracy, jaki istniał przed zakwestionowanym rozwiązaniem umowy o pracę. Status bezrobotnego przysługuje zaś zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobie niezatrudnionej, w konsekwencji prawo do zasiłku przysługuje osobie posiadającej status osoby bezrobotnej.

Od powyższej decyzji złożyła odwołanie T.S.. Skarżąca podniosła, iż dopiero na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r. sygn. akt: II PK 353/04 została przywrócona do pracy. W ocenie skarżącej pozbawienie jej statusu osoby bezrobotnej jest bezzasadne, gdyż na dzień [...] lipca 2002 r. była osobą niepracującą, długotrwałe postępowanie w sprawie przywrócenia do pracy nie gwarantowało jej powrotu do pracy. Skarżąca podniosła, iż ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu nie przewidywała możliwości cofnięcia statusu bezrobotnego i zwrotu pobranego zasiłku po przywróceniu do pracy na mocy wyroku sądowego.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda