Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.) Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek Asesor WSA Michał Ruszyński Magdalena Tyniec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2007 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G.D. sprawy ze skargi K.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu [...] stycznia 2007 r. K.S. złożył do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego na zajmowany lokal mieszkalny w [...].

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2007 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Inspektor W.Z., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej zwanej Kpa, zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wniosku K.S. o przyznanie dodatku mieszkaniowego do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze odwołania od decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. [...] o odmowie przyznania K.S. dodatku mieszkaniowego w związku z wnioskiem z dnia [...] grudnia 2006 r.

W uzasadnieniu do postanowienia organ wskazał, iż rozstrzygnięcie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, dalej zwane SKO, może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie wszczętego postępowania. W przypadku uchylenia przez SKO decyzji organu l instancji, przy jednoczesnym wydaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na wniosek z dnia [...] stycznia 2007 r. może dojść do sytuacji, że będą przyznane dwa dodatki mieszkaniowe na ten sam okres.

Pismem z dnia [...] marca 2007 r. K.S. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie zażalenie na w/w postanowienie. W zażaleniu tym domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia, a ponadto: wymierzenia kary dyscyplinarnej lub porządkowej pracownikowi Urzędu Miasta, wydania pisma z dnia [...] lutego 2007 r. stwierdzającego, że wniosek odwoławczy nie zasługiwał na uwzględnienie, wyjaśnienia zmiany treści uzasadnienia decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r., podania daty wpływu odwołania z dnia [...] stycznia 2007 r. do SKO, stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa oraz powiadomienia o wymiarze kary porządkowej lub dyscyplinarnej.

W dniu [...] kwietnia 2007 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem nr [...] działając na podstawie art. 1, art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. Nr 79, póz. 856 ze zm.), art. 138 § 1 pkt 3 w zw. z art. 144 i 105 Kpa orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego. W uzasadnieniu organ wskazał, iż w dniu 16 marca 2007 r. działając w oparciu o art. 97 § 2 kpa organ l instancji podjął zawieszone zaskarżonym postanowieniem postępowanie, gdyż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie, a ponadto SKO wskazało, że sprawa została rozstrzygnięta w drodze decyzji administracyjnej z dnia [...] kwietnia 2007 r. W świetle powyższego postępowanie odwoławcze zdaniem organu stało się bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu postanowienia organ powołał się dodatkowo na stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt II SA/WA 3034/05) wskazując, iż wydanie na podstawie art. 97 § 2 kpa postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania niesie za sobą tego rodzaju konsekwencje, iż wraz z podjęciem postępowania ustają skutki prawne wynikające z postanowienia o zawieszeniu postępowania i to bez konieczności wydawania formalnego rozstrzygnięcia o uchyleniu tego ostatniego postanowienia. Wynika z tego, że podjęcie zawieszonego postępowania oznacza jednocześnie utratę bytu prawnego postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze