Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Fornalik Sędziowie Sędzia WSA Marek Szumilas Sędzia WSA Sławomir Pauter (spr.) Protokolant sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi J.G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] roku, nr [...], II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu, III. zasądza do Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej J.G. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/10

Wierzyciel - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział wystawił na J.G. tytuły wykonawcze o numerach od [...] z dnia [...] maja 2012 r. Na podstawie ww. tytułów wykonawczych, Dyrektor ZUS Oddział wszczął postępowanie egzekucyjne z majątku J.G., zmierzające do realizacji zaległych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące od lutego 2006r. do sierpnia 2006 r. W każdym z tych tytułów wykonawczych wskazano między innymi; podstawę prawną egzekwowanej należności gdzie wskazano deklarację (punkt 30 tytułu), rodzaj należności egzekwowanej na podstawie danego tytułu wykonawczego którymi były składki na ubezpieczenie społeczne (punkt 31 tytułu) za dany miesiąc (punkt 32 tytułu), kwotę należności głównej (punkt 33 tytułu).

J.G. wniosła zarzuty w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Strona zarzuciła brak prawidłowego ustalenia stanu zaległości w związku z prowadzonym i zakończonym w 2007r. postępowaniem o umorzenie należności z tytułu składek za miesiące od sierpnia 2005 r. do września 2006 r. (decyzja z dnia

[...] lipca 2007 r. Prezesa ZUS ) oraz brak uwzględnienia wpłaty dokonanej przez zobowiązaną w dniu [...] października 2006 r. pozostałych, niepodlegających umorzeniu należności. Żaląca wniosła ponadto o umorzenie przedmiotowego postępowania egzekucyjnego, bowiem w jej ocenie "niesłusznie dokonano egzekucji". Przedłożyła dowody wpłat dokonanych w dniu [...] października 2006 roku tj. następnego dnia po złożeniu wniosku o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, odsetek za zwłokę w ich płatności oraz składek na Fundusz Pracowniczy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz z odsetkami za zwłokę w ich płatności. W dniu tym wpłaciła tytułem składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami kwotę w wysokości 5.025,52 złotych, tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.143,51 złote wraz kwotą 573,00 złotych tytułem należnych odsetek. Wpłat tych dokonała na dowodach wpłaty zamieszczając na dowodzie wpłaty dotyczącym składek na ubezpieczenie społeczne symbol ,,83" a odnośnie okresu jakiego dotyczy wpłata symbol ,, M" co oznaczało, że wpłata dotyczy okresu dłuższego niż miesiąc, odnośnie składek zdrowotnych zamieściła symbol ,,73" a odnośnie okresu jakiego dotyczy wpłata symbolu ,, M" co oznaczało, że wpłata dotyczy okresu dłuższego niż miesiąc. Po dokonaniu powyższej wpłaty ZUS nie poinformował skarżącej o sposobie dokonania rozliczenia i aktualnego jej zadłużenia.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2012 r. Nr [...] Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmówił uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne prowadzone w oparciu o ww. tytuły wykonawcze.

Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia powyższe rozstrzygnięcie, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, z uwagi na niedopełnienie wymogów w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego, stosownie do unormowań art. 124 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Strona 1/10