Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych
Tezy

Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie pokrycia dachu /wymiana dachówki na blachę dachówkopodobną/ nie wymaga zgłoszenia do właściwego organu.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jana Ch. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 05 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 11 lipca 2000 r. (...).

Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia 11 lipca 2000 r. (...) wydaną na podstawie art. 105 par. 1 Kpa w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. umorzył postępowanie administracyjne z wniosku Jana Ch. zamieszkałego K., ul. K. 59a w sprawie dotyczącej wysunięcia części dachu budynku mieszkalnego Romana W. na posesję sąsiednia należącą do Jana Ch. - jako bezprzedmiotowe.

W uzasadnieniu wskazano, że w związku z pismami Jana Ch. dotyczącymi wysunięcia części dachu budynku mieszkalnego Romana W. przez na posesję sąsiednią położoną w K., ul. K. 23 należącą do wnioskodawcy, pracownicy organu nadzoru budowlanego przeprowadzili w dniu 01 czerwca 2000 r. oględziny w terenie, w wyniku których stwierdzono, iż na istniejącym od 1958 r. budynku mieszkalnym dokonano zmiany pokrycia dachu, polegającej na wymianie dachówki cementowej na blachę stalową dachówkopodobną /oprócz dokonanej wymiany pokrycia dachu nie zostały wykonane żadne inne roboty budowlane/.

Podkreślono, że pismem z dnia 09 czerwca 2000 r. organ nadzoru budowlanego udzielił Janowi Ch. wyjaśnienia, iż na roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego nie jest wymagane pozwolenie jak również zgłoszenie właściwemu organowi; powołując się przy tym na aktualne przepisy prawa budowlanego zawarte w art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Wskazano, że w ww. piśmie poinformowano Jana Ch., iż roszczeń z tytułu wysunięcia dachu budynku mieszkalnego poza jego granice może dochodzić na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi z powództwa cywilnego, gdyż rozstrzyganie spraw związanych z przebiegiem granic nieruchomości nie należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego. Zdaniem organu pierwszej instancji w rozpatrywanym przypadku brak było przesłanek do prowadzenia dalszego postępowania administracyjnego i dlatego też orzeczono jak w sentencji decyzji.

W odwołaniu od tej decyzji Jan Ch. domaga się jej uchylenia, wskazując, że wysunięcie dachu domu sąsiada na teren jego posesji jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

Decyzją z dnia 5 grudnia 2000 r. (...) wydana na podstawie art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł o wykonaniu obróbki blacharskiej w części dachu budynku mieszkalnego Romana W. od strony posesji Jana Ch. - zgodnie z Polską Normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotem sprawy jest części dachu budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na posesji Romana W. w K., ul. K. 23, wysunięta poza ścianę szczytową na sąsiednią posesję - należącą do Jana Ch.

Podkreślono, że dwuspadowy dach budynku powinien posiadać wykończenie od strony ściany szczytowej w formie obróbki blacharskiej wykonanej zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaakcentowano, że ustalenia oględzin przeprowadzonych w dniu 20 listopada 2000 r. w ramach postępowania odwoławczego nie potwierdziły wykonania takiej obróbki w budynku mieszkalnym Romana W., w którym podczas oględzin przeprowadzonych przez pracowników PINB w K. w dniu 1 czerwca 2000 r. stwierdzono zmianę pokrycia /wymiana dachówki cementowej na blachę dachówkopodobną/, a co za tym idzie wobec powyższego należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Strona 1/4