Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Żak, Sędziowie Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal,, Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.), Protokolant Asystent sędziego Katarzyna Dziubińska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] . znak [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] znak: [...] po rozpoznaniu odwołania M. K. utrzymało w mocy wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta K. decyzję z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego w kwocie 82,43 zł.

W uzasadnieniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że M.K. złożył w dniu 7 lipca 2005r. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów. We wniosku podał, że prowadzi dwuosobowe gospodarstwo domowe zajmując lokal mieszkalny o powierzchni 46,20m2 na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu. Mieszkanie wyposażone jest w gaz przewodowy i centralne ogrzewanie, nie posiada centralnej ciepłej wody.

Prezydent Miasta K. decyzją z dnia [...] znak: [...] odmówił wnioskodawcy przyznania dodatku mieszkaniowego uznając, że M. K. nie legitymuje się tytułem prawnym do całości zajmowanego lokalu. W następstwie odwołania od tej decyzji Prezydent Miasta K. decyzją z dnia [...] znak: [...] podjętą na podstawie art.132 kpa zmienił swoje stanowisko w ten sposób, że przyznał M. K. dodatek mieszkaniowy w wysokości 82,43 zł od dnia 1 sierpnia 2005r. do 31 stycznia 2006r. Z ustaleń organu I instancji wynika, iż lokal zajmowany przez wnioskodawcę położony przy ul. S.w K. stanowi współwłasność M.K., C. K.i E. U.po 1/3 części. Ustalając wysokość dodatku mieszkaniowego wzięto pod uwagę powierzchnię lokalu, do którego osoby zajmujące lokal posiadają tytuł prawny (2/3 części)

Od powyższej decyzji M. K. złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie, wnosząc o jej zmianę i przyznanie dodatku mieszkaniowego w pełnej wysokości. Wyjaśnił, że gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z matką C. K., natomiast siostra E.U. prowadzi odrębnie gospodarstwo domowe i rezygnuje z prawa składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na przedmiotowy lokal. Zdaniem odwołującego, przepisy dotyczące dodatków mieszkaniowych nie zawierają regulacji pozwalającej na dzielenie wydatków ponoszonych na lokal w sytuacji, gdy wnioskodawcy przysługuje tytuł prawny do części zajmowanego lokalu, a wnioskodawca zajmuje cały lokal.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...][...] W uzasadnieniu podniesiono, że wydatki na mieszkanie zajmowane przez zainteresowanego zostały ustalone zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817) w kwocie 161,96 zł (przyjmując koszty eksploatacji, remontów i centralnego ogrzewania w wysokości 2/3 wskazanych przez spółdzielnię należności), a następnie wydatki te obniżono do 90%, co wynosi 145,76 zł a po uwzględnieniu ryczałtu na zakup opału za brak instalacji ciepłej wody koszty jakie ponosi wnioskodawca na lokal mieszkalny ustalono na kwotę 161,34zł. Podstawę do wyliczenia dodatku mieszkaniowego stanowi różnica między wydatkami przypadającymi na normatywna powierzchnię zajmowanego lokalu (161,34zł), a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę w wysokości 12% dochodu gospodarstwa domowego (78,91zł) czyli kwota 82,43zł. Organ odwoławczy stwierdził, że dodatek mieszkaniowy może być naliczony tylko do części mieszkania do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze