Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Sygnatura akt: II SA/Ke 129/05 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka (spr.), Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Chobian, Asesor WSA Jacek Kuza, Protokolant: Referent stażysta Andrzej Stolarski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2006 r. sprawy ze skargi Z.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 września 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia 26 lipca 2004 r. Burmistrz Miasta i Gminy, na podstawie art. 1-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz § 1-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, odmówił Z.W. przyznania dodatku mieszkaniowego.

Organ podniósł w uzasadnieniu, że wnioskodawca nie spełnia warunków do przyznania dodatku określonych w art. 5 ust. 5 ustawy, ponieważ powierzchnia użytkowa lokalu przekracza o ponad 30% powierzchnię normatywną, która w tym przypadku wynosi 40 m.kw. Ponadto udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu przekracza 60%.

Rozpoznając odwołanie od tego rozstrzygnięcia wniesione przez Z.W., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 9 września 2004 r. utrzymało je w mocy.

Organ odwoławczy ustalił, że w lokalu mieszkalnym wskazanym we wniosku zamieszkują dwie osoby, tj. Z.W. i jego żona. Wprawdzie zameldowani są w nim jeszcze dwaj synowie, jednak faktycznie nie mieszkają tam i nie gospodarują wspólnie z rodzicami. Powołując się na treść art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych organ II instancji podniósł, że użytkowa powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 40 m.kw. dla dwóch osób. Dodatek mieszkaniowy przysługuje także, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Organ ustalił, że mieszkanie jakie zajmuje Z.W. wraz z żoną ma 57,40 m.kw. powierzchni, co przekracza powierzchnię normatywną o ponad 30%. Ponadto łączna powierzchnia pokoi i kuchni wynosi 48,91 m.kw. stanowiąc 85,2% udziału w powierzchni użytkowej lokalu, przekraczając tym samym dopuszczalne 60%. W tych warunkach przyznanie stronie dodatku mieszkaniowego nie jest możliwe.

Skargę od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Z.W. wnosząc o jej uchylenie i "przyznanie ustawowo należnego dodatku mieszkaniowego zaległego i obecnego tj. za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2004 r. z ustawowymi odsetkami karnymi-. W uzasadnieniu skarżący powołał się na trudną sytuację majątkową podnosząc, że pozbawienie dodatku mieszkaniowego jest dowodem "świadomej dyskryminacji uczciwych ludzi".

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wniosło o jej oddalenie podtrzymując argumentację przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna, albowiem zaskarżona decyzja odpowiada prawu.

Sądowa kontrola legalności orzeczeń wydawanych w toku postępowania administracyjnego sprawowana jest w granicach sprawy, a rozstrzygając o zasadności skargi sąd nie jest związany jej zarzutami ani wnioskami oraz powołaną podstawą prawną ( art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze