Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Detka (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Sylwester Miziołek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Urszula Opara, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2015r. sprawy ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia [...]r. znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z [...] r., znak: [...],[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K., po rozpatrzeniu odwołania Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa w zw. z art. 7b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne utrzymał w mocy decyzję Starosty S.ego z 10 listopada 2014 r. odmawiającą udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków w postaci wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali, bez danych osobowych dotyczących Z.y F.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że pismem z 14 lipca 2014 r. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w S. o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dotyczących Z.y F. w zakresie udzielenia informacji, czy figuruje ona jako właściciel, współwłaściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowych lub budynkowych, a jeżeli ewentualna nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą, to również podanie jej numeru lub numeru aktu notarialnego będącego podstawą nabycia nieruchomości.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. Starosta S. wyjaśnił wnioskodawcy zasady udostępniana danych z operatu ewidencji gruntów i budynków wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wskazując, że wnioskodawca nie wykazał swojego interesu prawnego do pozyskania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków i twierdząc, że w związku z tym brak jest podstaw do udzielenia żądanej informacji.

W odpowiedzi Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. pismem z dnia 10 września 2014 r. wezwał Starostę S. do zakończenia sprawy w trybie art. 104 § 2 kpa, poprzez wydanie decyzji.

Starosta Kielecki pismem z dnia 29 września 2014 r. wezwał wnioskodawcę do sprecyzowania treści żądania poprzez określenie formy udostępnienia wnioskowanych danych i zawarcie przedmiotowego żądania na stosownym formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

W dniu 10 października 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął wniosek Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K., złożony na właściwym formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. Jako przedmiot wniosku został wskazany wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych, natomiast w rubryce "dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek" wpisano powiat S., gm. S. W rubryce "wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem" wnioskodawca podał art. 36 § 1 w związku z art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. uzasadniając, że "wskazane wyżej informacje są niezbędne Zakładowi do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego."

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego