Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków
Uzasadnienie strona 2/7

Natomiast w rubryce "Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy" wpisano: "Wniosek dotyczy Pani Z. F., córki Pawła i Tekli, zamieszkałej: [...]"

W dniu 10 listopada 2014 r. Starosta S. wydał decyzję orzekającą o odmowie udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków w postaci wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali, bez danych osobowych, dotyczących Z. F..

W uzasadnieniu decyzji Starosta S. podał, że wniosek Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. w istocie dotyczy udostępnienia danych z operatu ewidencji gruntów i budynków o charakterze podmiotowym. Zatem w celu uzyskania tych danych wnioskodawca winien wykazać swój interes prawny, uzasadniający ich wydanie. Zdaniem Starosty S. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. wskazał jedynie swój interes faktyczny.

Od decyzji tej Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. złożył odwołanie zarzucając Staroście S. naruszenie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 36 § 1 i 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym, Wojewódzki Inspektor zauważył, że Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K., w swym wniosku nie wskazał konkretnej nieruchomości, odnośnie której żąda informacji. Natomiast wskazał personalia osoby, wobec której prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego.

Organ wskazał, że żądanie uzyskania wypisu z ewidencji gruntów, nawet z podaniem danych personalnych osoby, wykazuje cechy żądania uzyskania informacji podmiotowo-przedmiotowych, bowiem wnioskujący oczekuje poszukiwania przez organ ewidencyjny bliżej nieokreślonej nieruchomości będącej własnością wskazanej osoby.

Zdaniem organu odwoławczego z powyższego wynika, że wniosek Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społeczny Oddział w K. z dnia 14 lipca 2014 r. należy traktować jako wniosek o udostępnienie danych osobowych podmiotowi, który w myśl przytoczonych powyżej przepisów, powinien posiadać interes prawny do pozyskania tych danych.

Świętokrzyski Inspektor podniósł, że we wniosku Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K., jako interes prawny wskazał przepis art. 36 § 1 w związku z art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. uzasadniając, że "wskazane wyżej informacje są niezbędne Zakładowi do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego."

W ocenie organu z art. 36 § 1 i art. 19 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednoznacznie wynika, że Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może prowadzić egzekucję jedynie z wynagrodzenia. Zatem przepis ten nie daje Dyrektorowi Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Organ wskazał, że z art. 26 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 13 października 1997 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że jedynym źródłem informacji o nieruchomościach dłużnika jest jego oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ponadto wszczęcie postępowania egzekucyjnego wskazuje na posiadanie interesu faktycznego co do wyniku sprawy, a nie posiadanie interesu prawnego, którego źródłem byłaby określona norma prawa materialnego.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego