Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka,, Asesor WSA Jacek Kuza (spr.), Protokolant Sekretarz sądowy Celestyna Niedziela, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi J.M. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzecz adwokat K.C. kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) złotych w tym 52, 80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Osoby niepełnosprawne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stwierdził, że odwołanie J. M. od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w P. w dniu 14 marca 2006 r. zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego wniesienia w art. 129 § 2 kpa oraz w § 16 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W uzasadnieniu tego postanowienia organ wyjaśnił, że wskazany przepis § 16 pkt 1 przytoczonego rozporządzenia przewiduje, że osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Ponieważ orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w P. z dniu 14 marca 2006 r. zostało doręczone J. M. w dniu 24 marca 2006 r., to termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 7 kwietnia 2006 r. Dlatego odwołanie strony wniesione w dniu 21 kwietnia 2006 r. organ uznał za spóźnione. Organ stwierdził równocześnie, że powołanie się przez J. M. w jego odwołaniu na chorobę bez udokumentowania jej, nie może być podstawą do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania zgodnie z art. 58 kpa. Ponadto odwołanie mogło być dostarczone za pośrednictwem poczty, rodziny lub sąsiadów.

W skardze z dnia 13 czerwca 2006 r. nazwanej odwołaniem, sprecyzowanej następnie na rozprawie w dniu 14 grudnia 2006 r., J. M. wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia zarzucając naruszenie art. 58 kpa. Skarżący wyjaśnił, że w marcu 2006 r. nie mógł wnieść odwołania od orzeczenia, ponieważ był obłożnie chory, nie mógł się udać do lekarza, przebywał sam w domu, bo nie było dorosłych domowników, nie mógł skorzystać z pomocy sąsiadów, ponieważ po sąsiedzku nie ma domów. Nie mógł też skorzystać z pomocy listonosza, ponieważ nie odbierał w tym czasie korespondencji. Na dowód swej choroby skarżący dołączył do skargi kserokopię zaświadczenia lekarskiego.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniósł o jej oddalenie podtrzymując twierdzenie, że odwołanie zostało wniesione po terminie. Organ stwierdził też, że prośba o przywrócenie terminu została rozpatrzona odmownie, ponieważ nie spełniała przesłanek art. 58 kpa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art.1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153/2002 poz. 1269 ze zmianami), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Sądowa kontrola przeprowadzona w niniejszej sprawie wykazała naruszenie przepisów postępowania ,które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Osoby niepełnosprawne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności