Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kuchta, Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka (spr.),, Asesor WSA Jacek Kuza, Protokolant Asystent sędziego Dorota Pawlicka, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi B.G. na decyzję Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia 18 września 2006 r., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmówił przyznania B.G. zaliczki alimentacyjnej na synów P.K. i E.K.. Jako podstawę prawną organ wskazał art. 2 pkt 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art.15, art. 17, art.18, art. 29 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich świadczeń oraz art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 18 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W uzasadnieniu organ podał, że wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia [...]. w sprawie o sygn. akt III RC 223/01, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 8 listopada 2001 r., zasądzono alimenty na rzecz E.B.K. i P.K. w wysokości po 190 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich. Z dołączonego do wniosku "zaświadczenia o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego", wydanego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym, iż w okresie ostatnich trzech miesięcy egzekucja świadczeń alimentacyjnych należnych od Z.K. była bezskuteczna.

Organ I instancji wskazał, że stosownie do treści art. 2 pkt 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zaliczka ta przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego, na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywanej przez osobę samotnie wychowującej dziecko, a także osobę uczącą się w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie zaś z przepisem art. 3 pkt 17 a ustawy o świadczeniach rodzinnych, za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Organ podkreślił, że B.G. wraz z konkubentem W.Ł, którego podaje we wniosku jako członka rodziny, wychowuje troje dzieci- E.K. i P.K., synów z poprzedniego związku i S.Ł, ich wspólną córkę. Rodzina B.G. utrzymywała się w 2005 r. ze stypendium w wysokości 135 zł, miesięczny dochód na rodzinę wyniósł 2,25 zł.

Mając na uwadze powyższe organ uznał, że nie są spełnione przesłanki art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż B.G. wychowuje dziecko- S.Ł. wspólnie z jego rodzicem- W.Ł..

Rozpoznając odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia wniesione przez B.G., Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 21 listopada 2006 r. utrzymało je w mocy.

W uzasadnieniu organ podał, że stosownie do treści art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia. Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. W myśl art. 2 pkt 5 cytowanej ustawy przez osobę uprawnioną rozumie się osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze