Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Detka (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Sylwester Miziołek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Sebastian Styczeń, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2012r. sprawy ze skargi M.M. na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/8

Uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 r. Nr XVII/28/2012 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzechowie, Rada Miejska w Daleszycach, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stwierdziła, że z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Brzechowie - jednostkę budżetową Gminy Daleszyce (§ 1 pkt 1), a uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka - Barabasza w Daleszycach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Daleszycach (§ 1 pkt 2).

W uzasadnieniu podniesiono, że uchwałą intencyjną z 17 lutego 2012r. Rada Miejska zadecydowała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzechowie. Rodzice uczniów tej szkoły zostali prawidłowo zawiadomieni o zamiarze likwidacji szkoły, pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkoły Świętokrzyski Kurator Oświaty, opinię w tej sprawie przedstawił także Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu kieleckiego.

Skargę na ww. uchwałę złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach M. M. wnosząc o jej "unieważnienie" w całości oraz zarzucając naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. poprzez niepowiadomienie wszystkich rodziców o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzechowie polegające na niedoręczeniu korespondencji informującej o takim zamiarze.

W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że po złożeniu w dniu 16 marca 2012 r. do Wojewody Świętokrzyskiego skargi na Radę Miejską w Daleszycach, złożyła również oświadczenia rodziców, że nie otrzymali zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły. Byli to K.S. i P.K., którzy zamieszkują w innej miejscowości z uwagi na orzeczone rozwody. Korespondencja w obu przypadkach była kierowana tylko na adres zameldowania matek ich dzieci, podczas gdy sami ojcowie nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich, a zgodnie z decyzją sądu są uprawnieni do wyboru i decydowania do jakiej szkoły będą uczęszczały ich dzieci.

Odnosząc się do zarzutu niedochowania 6-miesięcznego terminu do powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły, a tym samym procedury przewidzianej w art. 59 ustawy o systemie oświaty, skarżąca zauważyła, że takie informacje muszą zostać skierowane do każdego rodzica i muszą do niego skutecznie dotrzeć. Obowiązku tego nie można zrealizować nagłaśniając likwidację w lokalnej społeczności. Jeżeli oboje rodzice dziecka korzystają z praw rodzicielskich, powiadomienie tylko jednego z nich nie będzie w świetle prawa wystarczające. Skutki ewentualnego zaniechania są bardzo poważne ponieważ pominięcie choćby jednego rodzica któregokolwiek z uczniów sprawia, że uchwała w sprawie likwidacji szkoły jest nieważna. W ocenie skarżącej w niniejszym przypadku istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że powiadomiony został tylko jeden z rodziców.

Skarżąca podniosła również, że wszystkie zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły były kierowane do obojga małżonków łącznie, a nie do każdego odrębnie, podczas gdy, jej zdaniem, przepisy kpa mówią o doręczaniu adresatowi, a nie adresatom. Żaden przepis prawa nie pozwala na przyjęcie, że doręczenie zawiadomienia jednemu z rodziców dziecka czyni skutecznym doręczenie drugiemu z nich. Nie można w związku z tym domniemywać czy dany rodzic został zawiadomiony o zamiarze likwidacji szkoły.

Strona 1/8