Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Sędziowie Sędzia WSA Danuta Kuchta (spr.), Sędzia WSA Beata Ziomek, Protokolant Asystent sędziego Sergiusz Leydo, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi Z.T. na decyzję Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Znak: [...] w przedmiocie odmowy wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję z dnia [...] znak: [...] wydaną z upoważnienia Wójta Gminy F. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w F. odmawiającą przyznania Z. T. wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 1.10.2003r. do 31.10.2004r.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy wskazał, że Z. T. na podstawie decyzji z dnia [...] pobierał rentę socjalną od

15 listopada 2002r. do 30 listopada 2003r. wypłacaną przez GOPS w F. i ZUS w K.. Za miesiące październik i listopad 2003r. Z. T. rentę pobierał z ZUS, który stał się organem właściwym w sprawach rent socjalnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych. W związku z tym ośrodki pomocy społecznej przekazały dokumentację w sprawach rent organowi właściwemu tj. ZUS.

Decyzją z dnia [...] wydaną przez ZUS, odmówiono skarżącemu przyznania renty socjalnej od dnia 1.12.2003r. W związku z utratą prawa do renty socjalnej, organem właściwym do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego stał się GOPS.

Z. T. wnioskiem z dnia 3.11.2004r. zwrócił się do GOPS w F. o przyznanie mu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego załączając do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 21.11.2003r. W wyniku jego rozpatrzenia organ pierwszej instancji, decyzją z dnia [...] przyznał skarżącemu świadczenie w formie zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 144,00 zł. miesięcznie na okres od 1.11.2004r. do 30.11.2004r.

Jak wynika z akt sprawy w okresie, kiedy Z. T. pobierał rentę socjalną z GOPS w F., na skutek błędu organu pierwszej instancji, skarżący poniósł stratę materialną z tytułu nie przyznania mu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Tytułem rekompensaty za nieotrzymany zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 1.11.2002r. do 30.09.2003r. skarżący otrzymał w wykonaniu ugody zawartej w dniu 20.05.2005r. z GOPS w F. kwotę 1 538,00 zł.

W wyniku analizy zebranego materiału dowodowego Kolegium stwierdziło, że nie przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego skarżącemu za okres od 1.10.2003r. do 31.10.2004r. nie jest następstwem błędu organu pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 1.12.2004r. (Dz. U. 98.102.651), w okresie, o którym mowa obowiązek ustalenia i wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego spoczywał na ZUS w K.. By uzyskać z kolei prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w okresie od 1.10.2003r. tj. po dacie utraty prawa do renty socjalnej, którą wypłacał ZUS, strona miała obowiązek złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w siedzibie GOPS w F.. Z. T. według ustaleń organu nie złożył takiego wniosku, dlatego organ pierwszej instancji w ówczesnym czasie nie miał wiedzy, co się działo w sprawie skarżącego, a tym samym nie miał zastosowania art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 1.12.1994r. (poprzednio obowiązującej), który uprawnia do zgłoszenia wniosku inne osoby, tj. pracowników socjalnych oraz przedstawicieli organizacji społecznych, jeżeli uprawniony nie ma możliwości zgłoszenia takiego wniosku lub zgłoszenie wniosku zaniedbuje.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze