Sprawa ze skargi E. J. i A. J. na akt - zawiadomienie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy uchyla zaskarżony akt.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędziowie Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.), Protokolant Starszy inspektor sądowy Sebastian Styczeń, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi E. J. i A. J. na akt - zawiadomienie Prezydenta Miasta S. z dnia 25 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy uchyla zaskarżony akt.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka komunalna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/4

II SA/Ke 619/19

Uzasadnienie

Wydanym z upoważnienia Prezydenta Miasta aktem z dnia 25.07.2019 r. Znak: [...], po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej kwalifikacji wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, działając na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.- dalej jako "uopl") oraz uchwały nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zawiadomiono, że E. i A. J. nie spełniają warunków do ubiegania się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ poinformował o zasadach przydziału lokalu osobom lub rodzinom posiadającym status stałego mieszkańca miasta , których warunki zamieszkiwania oraz trudna sytuacja materialna kwalifikują do tego przydziału, zaliczając do nich: 1. Brak tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego; 2. Spełnienie kryterium dochodowego określonego w opisanej wyżej uchwale; 3. Zostały wymeldowane z pobytu stałego na terenie Gminy decyzją administracyjną i mają uregulowany stan cywilny. Status bezdomnego małżeństwa nabywają małżonkowie, którzy zostali wymeldowani decyzją administracyjną, przy czym chociaż jedno z nich z terenu Gminy.

W konkretnym przypadku wskazano, że dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 15% najniższej emerytury brutto (wynosi 1249,66zł/os), co uprawnia do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. Zgodnie ze stanowiskiem organu, dobrowolne wymeldowanie się z lokalu ul. S. 15/8 przyznanego przez Gminę na wykonanie wyroku eksmisji, bez zasiedlenia ww. lokalu i wynajęcie na swoje potrzeby lokalu prywatnie powoduje, że E. i A. J. na dzień rozpatrywania ich wniosku, nie spełniają warunków do ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy.

Skargę na powyższy akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach złożyli E. i A. J., wskazując, że wbrew twierdzeniom organu, spełniają kryteria uchwały nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016 r. Skarżący podnieśli, że lokal, którego nie zasiedlili w 2012 r. posiadał powierzchnię 9m2 nie licząc kuchni węglowej. Tymczasem mąż był wówczas po zawale i 3 udarach, a zaproponowane warunki zagrażały jego zdrowiu i życiu. Z tego względu rodzina nie mogła zasiedlić przedmiotowego lokalu. Zdaniem skarżących, E. J. spełnia wszystkie warunki, aby nabyć status osoby bezdomnej, a okoliczność wskazana w piśmie nie ma wpływu na nabycie statusu osoby bezdomnej.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym akcie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325), dalej jako p.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest badać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania w sposób, który miał lub mógł mieć wpływ na wynik sprawy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka komunalna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta