Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o zwrot dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kuchta (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian,, Sędzia WSA Beata Ziomek, Protokolant Referent stażysta Katarzyna Tuz, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 lipca 2007r. sprawy ze skargi A.G. na decyzję Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o zwrot dodatku mieszkaniowego I. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Kolegium Odwoławcze w , na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 k.p.a., utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy S. przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] znak: [...].

W motywach swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, iż pismem z dnia 19.06.2006r. skierowanym do go Kolegium Odwoławczego A. G. wniósł o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia [...] znak: [...] - stosownie do treści art. 145 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.a.

Postanowieniem z dnia 23.08.2006r Kolegium przekazało przedmiotowy wniosek Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w S. - według właściwości.

Pismem z dnia 19.09.2006r. organ I instancji zwrócił się do wnioskodawcy o wskazanie dnia, w którym dowiedział się o decyzji z dnia 4.01.2006r., jak również do powołania dowodów na okoliczność, kiedy dowiedział się o podstawie do wznowienia postępowania.

W piśmie z dnia 21.09.2006r A. G. wskazał, że o istnieniu przedmiotowej decyzji oraz o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania dowiedział się z pisma z dnia 7.06.2006r. Ośrodka Pomocy Społecznej w S. skierowanego do go Kolegium Odwoławczego .

Decyzją z dnia [...] znak: [...] organ I instancji, w oparciu m. in. o przepisy. art. 149 § 3 w związku z art. 145 § 1 pkt 4 i 5 oraz art. 148 k.p.a., odmówił wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia [...] znak:[...] zobowiązującą A. G. do zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego przyznanego decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] znak: [...] w podwójnej wysokości tj. w kwocie 1.550,40 zł.

W uzasadnieniu decyzji I - instancyjnej wskazano, iż A. G. dowiedział się o decyzji z dnia 4.01.2006r. już w dniu odebrania opisanego poniżej upomnienia tj. 16.03.2006r., gdyż w dniu 22.03.2006r. wystosował pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w którym odniósł się do ww. upomnienia z dnia 15.03.2006r. Świadczy o tym, podpisane w dniu 16.03.2006r. przez żonę A. G., potwierdzenie odbioru przesyłki zawierającej upomnienie Nr UP.OPS III.13330/30/06 z dnia 15.03.2006r., które dotyczyło uregulowania należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego. Natomiast podanie o wznowienie postępowania złożono w dniu 19.06.2006r., tak więc - zdaniem organu I instancji - wniosek ten został wniesiony z uchybieniem miesięcznego terminu do wniesienia podania, o jakim mowa w art. 148 k.p.a., co stanowi zarazem podstawę do wydania decyzji o odmowie wznowienia postępowania.

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Kolegium Odwoławcze, po rozpoznaniu odwołania A. G., utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 29.09.2006r.

W motywach swego rozstrzygnięcia organ II instancji wskazał, iż organ administracji, rozpatrując wniosek o wznowienie postępowania, w pierwszym rzędzie zobowiązany jest wyjaśnić i ustalić czy odpowiada on warunkom formalno - prawnym, od których zależy dalszy tok postępowania w sprawie i rodzaj wydawanych aktów - w szczególności okoliczność czy wnioskodawca zachował jednomiesięczny termin do wystąpienia z wnioskiem o wznowienie postępowania, liczony od dnia w którym dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia postępowania (art. 148 § 1 k.p.a.) lub w którym dowiedział się o decyzji (art. 148 § 2 k.p.a.).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze