Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka, Sędzia WSA Sylwester Miziołek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Małgorzata Rymarz, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi Miejskiego Zarządu Dróg na decyzję Wojewody z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Wojewoda uchylił w całości decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...] o odmowie zwrotu na rzecz M. W. nieruchomości oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako działka nr 107/1 o pow. 246 m2, stanowiącej obecnie działkę nr 669/36 (obręb 017) o pow. 246 m2, będącą własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Powyższa decyzja Wojewody została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2009r. sygn.akt II SA/Ke 479/09.

Wyrokiem z dnia 13 października 2010r. sygn. Akt I OSK 1711/09 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wskazany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , przekazując temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wyroku NSA dokonał wykładni art. 18 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. stwierdzając, iż naruszenie tego przepisu przez WSA umożliwia usunięcie z obrotu prawnego orzeczenia, które zapadło w okolicznościach mogących budzić uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności Sądu je wydającego. Zdaniem składu rozpoznającego skargę kasacyjną, skoro sędzia sprawozdawca oraz drugi członek składu sędziowskiego orzekający w składzie w sprawie sygn. akt II SA/Ke 394/08 zakończonej wyrokiem uchylającym zaskarżoną decyzję, brali następnie udział w wydaniu orzeczenia z dnia 12 października 2009r. w sprawie sygn. akt 479/09, to niezależnie od tego, czy taki zarzut jest zgłaszany, czy też nie, mogą powstać zasadne wątpliwości, co do obiektywizmu podjętego rozstrzygnięcia.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy ustalono następujące okoliczności faktyczne i prawne.

Opisana na wstępie nieruchomość stanowiła działkę narożną u zbiegu ulic Z. i Z., ujawnioną w księdze wieczystej KW 469, której właścicielem był M. B. W. Nieruchomość ta została objęta decyzją o lokalizacji szczegółowej nr [...] z dnia [...] (wraz z załącznikiem graficznym), wydaną przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ustalającą lokalizację szczegółową ulicy Z. Decyzją Prezydenta Miasta K. z dnia [...] znak: [...] przedmiotowa nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Państwa na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów , z przeznaczeniem na realizację narodowych planów gospodarczych - pod przebudowę ulicy Z.

Wnioskiem z dnia 7.02.2008r. M. W. wystąpił do Urzędu Miejskiego o zwrot w/w nieruchomości podnosząc, iż nie została ona wykorzystana na cel wywłaszczenia.

Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta K. orzekł o odmowie zwrotu przedmiotowej nieruchomości, wskazując, że jest ona w całości położona w pasie drogowym ulicy Z.

Decyzją z dnia [...] Wojewoda po rozpoznaniu odwołania M. W., uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazał na brak analizy w zakresie zbędności nieruchomości na cel wywłaszczenia oraz okoliczność, iż orzeczenie o odmowie zwrotu nieruchomości opierało się jedynie na fakcie usytuowania nieruchomości w pasie drogowym.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda