Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mogilany w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski Sędziowie : WSA Renata Czeluśniak NSA Jan Zimmermann (spr.) Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi M.G.-W. na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 17 grudnia 1999 r. nr XI/71/99 w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

Uzasadnienie

Rada Gminy w Mogilanach podjęła w dniu 17 grudnia 1999 r. uchwałę Nr XI/71/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Mogilany do ustalania opłat. Uchwała ta została wydana na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej i dotyczyła opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Powyższa uchwała została uchylona uchwałą Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr III/19/2006. Z kolei zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany z dnia 2 stycznia 2007 r. Nr 1/07 została uchylona uchwała Zarządu Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2002 r., będąca aktem wykonawczym podjętym wobec w/w uchwały Rady Gminy Mogilany.

W dniu 10 września 2010 r. skargę na powyższą uchwałę skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie M.G.-W. , zam. w [...], przy ul.[...]. Skarga została poprzedzona pismem z dnia 19 sierpnia 2010 r., nie wskazującym adresata, ale zarejestrowanym przez Urząd Gminy Mogilany. W piśmie tym M. G.-W. domaga się zwrotu wniesionej opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, gdyż jej zdaniem uchwała Rady Gminy w tej sprawie jest nieważna. W ocenie Sądu pismo to może zostać potraktowane jako wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącej.

W skardze M. G.-W. podniosła, że sądy uznają podobne uchwały za nieważne, toteż dokonana przez nią wpłata powinna zostać zwrócona.

W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie stwierdzając, że zaskarżona uchwała nie istnieje, gdyż została już uchylona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) stanowi, że "...organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego". Nie ulega wątpliwości, że przepis ten nie stanowił i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania przez organy gminy przepisów powszechnie obowiązujących (aktów prawa miejscowego), które dotyczyłyby w/w cen i opłat. Ponadto podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie jest ani "usługą komunalną" ani "korzystaniem z obiektów i urządzeń", toteż także z tego punktu widzenia zaskarżona uchwała nie miała podstawy prawnej.

Rada Gminy Mogilany dostrzegła tę wadę i uchyliła zarówno uchwałę Rady Gminy w Mogilanach, jak i opartą na niej uchwałę Zarządu Gminy Mogilany. Jednakże jej wniosek o oddalenie skargi nie jest zasadny. Nie wzięto bowiem pod uwagę tego, że obie te uchwały przez kilka lat (od roku 1999 do roku 2007) obowiązywały i wywoływały skutki prawne.

Zgodnie z art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd uwzględniając skargę na uchwałę stwierdza nieważność tej uchwały. Istotą stwierdzenia nieważności nie jest zwykłe uchylenie aktu, ale wyeliminowanie razem z nim wszystkich skutków, jakie ten akt wywołał. Stwierdzenie nieważności działa bowiem ex tunc (od wtedy), od momentu w którym kwestionowany akt był wydany. Z tego powodu okoliczność, że w chwili obecnej zaskarżona uchwała już nie obowiązuje nie uniemożliwia stwierdzenia jej nieważności. Dlatego też Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie cyt. art. 147 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1