II SA/Kr 12/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-09

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel-Ziaja Sędziowie: NSA Andrzej Niecikowski WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Protokolant: Katarzyna Paszko-Fajfer po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2011 r. sprawy z wniosku Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 16 listopada 2010 r. w przedmiocie uzupełnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2010 r. wydanego w sprawie ze skargi Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 października 2009 r. nr SKO.73/5064/2009/ZP w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uzupełnia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2010 r. sygnatura akt II SA/Kr 12/10 w ten sposób, że dodaje punkt III o treści: określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 12/10, po rozpoznaniu skargi Akademii [...] w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] października 2009 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...] lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w ww. wyroku zasądził również na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania.

Akademia [...] otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem w dniu 2 listopada 2010 r. i dnia 16 listopada 2010 r. złożyła wniosek o uzupełnienie, w trybie art. 157 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ww. wyroku poprzez wskazanie, w jakim zakresie zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane.

W uzasadnieniu tego wniosku podano, że zgodnie z art. 152 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie uwzględnienia skargi sąd z urzędu określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt nie może być wykonywany. Wobec uchylenia obu decyzji spełnione zatem są warunki do orzeczenia o wstrzymaniu wykonania, a brak takiego wstrzymania może prowadzić do wydania na ich podstawie pozwolenia na budowę i zrealizowania inwestycji, co z kolei spowoduje nieodwracalne skutki prawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Strona, stosownie do art. 157 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), w skrócie jako "P.p.s.a.", może w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyroku zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd administracyjny nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Zgodnie z art. 152 P.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonane. Rozstrzygnięcie to traci moc z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

W literaturze nie ma pełnej zgodności co do obowiązku zamieszczania rozstrzygnięcia co do wstrzymania wykonalności danego aktu, w przypadku jego uchylenia (a wiec uwzględnienia skargi). Z jednej strony wskazuje się, że w takiej sytuacji (uwzględnienia skargi), rozstrzygnięcie o wstrzymaniu wykonania stanowi obligatoryjny element każdego takiego wyroku i należy je umieścić w wyroku niezależnie od tego, czy wcześniej wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności w drodze postanowienia (tak W. Ryms, Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Zagadnienia wybrane, Warszawa 2003). Z drugiej strony podnosi się, że obowiązek zamieszczania tego rozstrzygnięcia dotyczy tylko takich aktów administracyjnych, które podlegają wykonaniu (R.Sawuła, Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zagadnienia wybrane, Państwo i Prawo 2004 r., z. 8, s. 71).

Strona 1/2 następna(2) >
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

DJUR.PL Kontakt