Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Tuszyńska Sędziowie WSA Kazimierz Bandarzewski / spr. / Aldona Gąsecka-Duda Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 września 2005 r. nr XXXVII/184/2005 w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków I. stwierdza nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały II. w pozostałym zakresie skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 7 września 2005 r. Rada Gminy Trzyciąż podjęła uchwałę Nr XXXVII/184/2005 w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie 1 m3 ścieków do kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzyciąż. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Zgodnie z § 1 pkt 1 ww. uchwały zatwierdzono taryfę ustalająca cenę 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej. W § 1 pkt 2 tejże uchwały ustalono wysokość opłaty przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej na kwotę 2000 zł obejmującą: zatwierdzenie wykonanej i dostarczonej przez odbiorcę usług dokumentacji technicznej przyłącza, wykonanie włączenia do sieci poprzez zabudowanie na kolektorze głównym studzienki rewizyjnej zakupionej przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (zakup rur do wykonania przyłącza odciąża odbiorcę usług), montaż na przyłączu na życzenie odbiorcy usług urządzenia pomiarowego zakupionego przez odbiorcę, odbiór techniczny wykonanego przyłącza kanalizacyjnego oraz założenie ewidencji odbiorcy usług. § 2 ww. uchwały wskazał umowę jako podstawę odbiory ścieków. Zgodnie z § 3 tejże uchwały określono sposób liczenia ilości dostarczanych ścieków. W § 4 określono sposób dopłaty Gminy do 1 m3 przyjętych ścieków. W § 5 określono termin obowiązywania kwot ustalonych w § 1, a § 6 wskazał na powierzenie wykonywania uchwały organowi wykonawczemu, uchylenie uchwał z 2004 r. i 2001 r. § 7 zawiera określenie dotyczące wejścia w życie uchwały.

Pismem z dnia 21 września 2010 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu wniósł skargę na ww. uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości. W skardze tej zarzucono naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) - poprzez uznanie, że przepisy te stanowią podstawę prawną nałożenia w drodze uchwały obowiązku ponoszenia opłat za podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zawarte w zaskarżonej uchwale przepisy nie mogą stanowić podstawy do nałożenia obowiązku ponoszenia opłat za podłączenie do gminnych sieci kanalizacyjnych.

W ocenie strony skarżącej zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego, gdyż nosi znamiona aktu prawa miejscowego, tzn. posiada cechę ogólności - generalności, abstrakcyjności, określa adresata - poprzez wskazanie jego cech nie wymieniając go z nazwy, dyspozycja określa postępowanie adresata i ma zastosowanie do wielu powtarzalnych okoliczności, stanowi podstawę do obliczenia i ustalenia wysokości opłaty za każdorazowe podłączenie się do sieci kanalizacji.

Strona 1/6