Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Tuszyńska Sędziowie WSA Kazimierz Bandarzewski / spr. / Aldona Gąsecka-Duda Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 września 2005 r. nr XXXVII/183/2005 w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń I. stwierdza nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały II. w pozostałym zakresie skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 7 września 2005 r. Rada Gminy Trzyciąż podjęła uchwałę Nr XXXVII/183/2005 w sprawie zatwierdzenia w Gminie Trzyciąż opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Zgodnie z § 1 pkt 1 ww. uchwały zatwierdzono opłatę za 1 m3 wody pobieranej urządzeń wodociągowych w wysokościach zróżnicowanych wobec poszczególnych odbiorców. W § 1 pkt 1 lit. d ustalono wysokość miesięcznej stałej opłaty eksploatacyjnej należnej od każdego odbiorcy. W § 1 pkt 2 tejże uchwały ustalono wysokość opłaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej na kwotę 1000 zł obejmującą: zatwierdzenie wykonanej i dostarczonej przez odbiorcę usług dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego, wykonanie włączenia do głównego rurociągu, montaż wodomierza głównego, odbiór techniczny wykonanego przyłącza oraz założenie ewidencji odbiorcy usług. § 2 ww. uchwały wskazał sposób ustalania i odczytu wskazań ilości pobieranej wody. W § 3 określono utratę mocy obowiązywania uchwał podjętych w okresie poprzednim. § 4 określa podmiot zobowiązany do wykonania uchwały, a § 5 zawiera określenie dotyczące wejścia w życie uchwały.

Pismem z dnia 21 września 2010 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu wniósł skargę na ww. uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości. W skardze tej zarzucono naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) - poprzez uznanie, że przepisy te stanowią podstawę prawną nałożenia w drodze uchwały obowiązku ponoszenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zawarte w zaskarżonej uchwale przepisy nie mogą stanowić podstawy do nałożenia obowiązku ponoszenia opłat za podłączenie do gminnych sieci wodociągowej.

W ocenie strony skarżącej zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego, gdyż nosi znamiona aktu prawa miejscowego, tzn. posiada cechę ogólności - generalności, abstrakcyjności, określa adresata - poprzez wskazanie jego cech nie wymieniając go z nazwy, dyspozycja określa postępowanie adresata i ma zastosowanie do wielu powtarzalnych okoliczności, stanowi podstawę do obliczenia i ustalenia wysokości opłaty za każdorazowe podłączenie się do sieci wodociągowej.

W dalszej części skargi wskazano, że w polskim systemie prawnym żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze regulacji prawnych powszechnie obowiązujących. Przepisem takim nie może być powołany w podstawie kwestionowanej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który określa jako wyłączne zadanie rady gminy ustalanie podatków i opłat lokalnych. Artykuł ten jest regulacją prawa ustrojowego.

Strona 1/6