Wniosek w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we J. G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Skarżący, po wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych wskazując, że od dłuższego czasu jest jedynym żywicielem rodziny. Przedłożył zaświadczenia o statusie jako bezrobotnego jego żony, bez prawa do zasiłku, od 14 listopada 2014 r. oraz syna, który w kwietniu i maju 2014 r. pobrał stypendium na szkolenie w kwotach netto 632,60 zł i 981,80 zł.

Na urzędowym formularzu wniosku skarżący podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i dwoma synami (ur. w 1993 i 1994 r.), posiada dom o powierzchni 124 m2, poza tym nie dysponują z rodziną żadnymi zasobami pieniężnymi ani przedmiotami o wartości powyżej 3.000 euro. Dochody uzyskują z wynagrodzenia skarżącego, które wynosi średnio 2.214-3.466 zł brutto. Jeden z synów jest bezrobotny, drugi w lipcu podjął pracę na okres próbny. Dokumenty załączone do wniosku potwierdzają powyższe dane.

Wnioskodawca nadto oświadczył, że miesięcznie spłaca raty kredytowe w łącznej wysokości 760 zł, ponosi opłaty: za prąd 140 zł, wywóz nieczystości 30 zł, lekarstwa 50 zł, na dojazdy samochodem do pracy 250 zł, podatek od nieruchomości miesięcznie około 50 zł - łącznie opłaty wynoszą 1.320 zł. Zwrócił uwagę, że wynagrodzenie netto wynosi od 1.619 zł do 2.818 zł, w zależności o przepracowanych ilości godzin. W związku z tym, po uiszczeniu wszystkich opłat, na życie 4-osobowej rodziny pozostaje około 1.000 zł.

Skarżący przedłożył również zeznanie podatkowe za 2013 r. w języku czeskim.

Powyższe dane uzasadniają żądanie wniosku.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli w zakresie częściowym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W oparciu o powyższą regulację wskazać trzeba, iż dochody rodziny wnioskodawcy wynoszą miesięcznie w najlepszym przypadku około 3.000 zł. Nawet jeżeli przyjąć, że aktualnie syn uzyskuje dochody, to choć nie zostały w żaden sposób udokumentowane, przyjąć trzeba, że przy zatrudnieniu na okres próbny wynagrodzenie zwykle nie jest wysokie. Z kolei, mając na uwadze wartość dochodów wnioskodawcy, dodatkowe środki powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na utrzymanie rodziny.

Ani skarżący, ani członkowie jego rodziny nie mają poza tym majątku, z którego mogliby pozyskać dodatkowe środki pieniężne na pokrycie kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Końcowo wyjaśnić wypada, iż dokument w języku czeskim nie mógł zostać uwzględniony. Wszelkie dokumenty w języku obcym należy bowiem składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Niemniej oświadczenia skarżącego oraz załączone dokumenty uzasadniały żądanie przedmiotowego wniosku. W związku z tym, na podstawie art. art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 powołanej ustawy procesowej, postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1