Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda Sędziowie: WSA Jacek Bursa WSA Krystyna Daniel (spr.) Protokolant: Anna Chwalibóg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi M.S. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 2 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana; III. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. na rzecz skarżącej M.S. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/6

Starosta Powiatowy w T. decyzją z [...] marca 2010 r., na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, pkt 3, ust. 4, art. 128 ustawy z 18. 07. 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, póz. 2019 ze zm.) w związku z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, pkt 19 lit. a, f; ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2. art. 127 ust. 6. art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24. 07. 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 póz. 984 ze zm.), w punkcie l udzielił Gminie S. pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę rowu przydrożnego po południowej stronie drogi gminnej na odcinku od Remizy Strażackiej do Szkoły w miejscowości Ł. w związku z budową chodnika dla pieszych na tym odcinku o długości 421,0 m:

• zabudowę rowu przydrożnego rurociągiem o długości 252,0 m i średnicy O 250 mm;

• spadek dna rurociągu 1,0%;

• rzędna dna rurociągu w studni nr 1: 246,67 m n.p.m.;

• rzędna dna rurociągu w studni nr 6: 246,95 m n.p.m.;

• na rurociągu zlokalizowanych będzie 6 studni rewizyjnych o średnicy O 1000 mm (Nr 1 do 6), do których włączone zostanie 7 studni ściekowych z wpustami przykrawężnikowymi;

• do studni nr 3 włączony zostanie przebudowany przepust drogowy o śr. 600 mm;

• na odcinku od studni nr 3 do odbiornika wód tj. rowu melioracyjnego zostanie wykonany kolektor zbiorczy o średnicy 310 mm, długości 425 m, spadku 1,43%; 0,5%;

2. przebudowę przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w km 0+209 (na wysokości posesji nr 95a) w miejscowości Ł. poprzez:

• wymianę istniejącego przepustu O 500 mm na przepust z rur betonowych O 600 mm o długości 6,0 m:

• spadek dna rurociągu 1,7 %

• rzędna dna wlotu rurociągu 245,50 m n.p.m.

• rzędna dna wylotu rurociągu do studni nr 3 245,40 m n.p.m.

• na wlocie rurociągu wykonać przyczółek betonowy;

•w rejonie wlotu dno i skarpy rowu przydrożnego należy ubezpieczyć płytami ażurowymi;

3. wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych W1 tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy O 310 mm do rowu melioracyjnego G-3 w km 0+ 920; rzędna dna wylotu 241,20 m n.p.m.:

• dno i skarpy rowu melioracyjnego na długości 1 m poniżej i powyżej wylotu należy ubezpieczyć płytami ażurowymi;

4. prace związane z przebudową rowu, przepustu oraz budową wylotu należy prowadzić możliwie w okresie pogody bezdeszczowej oraz w sposób zapewniający swobodny spływ wód w rowie przydrożnym;

5. po wykonaniu prac budowlanych teren przyległy należy przywrócić do stanu poprzedniego;

6. prace związane z budową kanalizacji opadowej w rejonie istniejącej sieci gazowej wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej należy prowadzić pod nadzorem ich administratorów;

7. utrzymanie rowu w należytym stanie technicznym należeć będzie do korzystającego z niniejszego pozwolenia wodno-prawnego;

8. po wykonaniu przebudowy rowu przydrożnego przedłożyć do organu operat geodezyjny powykonawczy zawierający rzędne przebudowywanego rowu, przepustu oraz wykonanego wylotu nawiązane do sieci państwowej. W punkcie II organ l instancji wskazał, że pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych określonych w pkt. l. decyzji wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania powyższych urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na ich wykonanie stało się ostateczne.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa