Orzeczenia NSA

II SA/Kr 1337/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda Sędziowie: WSA Jacek Bursa WSA Krystyna Daniel (spr.) Protokolant: Anna Chwalibóg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi M.S. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 2 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana; III. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. na rzecz skarżącej M.S. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa


Uzasadnienie

Starosta Powiatowy w T. decyzją z [...] marca 2010 r., na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, pkt 3, ust. 4, art. 128 ustawy z 18. 07. 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, póz. 2019 ze zm.) w związku z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, pkt 19 lit. a, f; ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2. art. 127 ust. 6. art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24. 07. 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 póz. 984 ze zm.),

w punkcie l udzielił Gminie S. pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę rowu przydrożnego po południowej stronie drogi gminnej na odcinku od Remizy Strażackiej do Szkoły w miejscowości Ł. w związku z budową chodnika dla pieszych na tym odcinku o długości 421,0 m:

\u2022 zabudowę rowu przydrożnego rurociągiem o długości 252,0 m i średnicy O 250 mm;

\u2022 spadek dna rurociągu 1,0%;

\u2022 rzędna dna rurociągu w studni nr 1: 246,67 m n.p.m.;

\u2022 rzędna dna rurociągu w studni nr 6: 246,95 m n.p.m.;

\u2022 na rurociągu zlokalizowanych będzie 6 studni rewizyjnych o średnicy O 1000 mm (Nr 1 do 6), do których włączone zostanie 7 studni ściekowych z wpustami przykrawężnikowymi;

\u2022 do studni nr 3 włączony zostanie przebudowany przepust drogowy o śr. 600 mm;

\u2022 na odcinku od studni nr 3 do odbiornika wód tj. rowu melioracyjnego zostanie wykonany kolektor zbiorczy o średnicy 310 mm, długości 425 m, spadku 1,43%; 0,5%;

2. przebudowę przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w km 0+209 (na wysokości posesji nr 95a) w miejscowości Ł. poprzez:

\u2022 wymianę istniejącego przepustu O 500 mm na przepust z rur betonowych O 600 mm o długości 6,0 m:

\u2022 spadek dna rurociągu 1,7 %

\u2022 rzędna dna wlotu rurociągu 245,50 m n.p.m.

\u2022 rzędna dna wylotu rurociągu do studni nr 3 245,40 m n.p.m.

\u2022 na wlocie rurociągu wykonać przyczółek betonowy;

\u2022w rejonie wlotu dno i skarpy rowu przydrożnego należy ubezpieczyć płytami ażurowymi;

3. wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych W1 tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy O 310 mm do rowu melioracyjnego G-3 w km 0+ 920; rzędna dna wylotu 241,20 m n.p.m.:

\u2022 dno i skarpy rowu melioracyjnego na długości 1 m poniżej i powyżej wylotu należy ubezpieczyć płytami ażurowymi;

4. prace związane z przebudową rowu, przepustu oraz budową wylotu należy prowadzić możliwie w okresie pogody bezdeszczowej oraz w sposób zapewniający swobodny spływ wód w rowie przydrożnym;

5. po wykonaniu prac budowlanych teren przyległy należy przywrócić do stanu poprzedniego;

6. prace związane z budową kanalizacji opadowej w rejonie istniejącej sieci gazowej wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej należy prowadzić pod nadzorem ich administratorów;

7. utrzymanie rowu w należytym stanie technicznym należeć będzie do korzystającego z niniejszego pozwolenia wodno-prawnego;

8. po wykonaniu przebudowy rowu przydrożnego przedłożyć do organu operat geodezyjny powykonawczy zawierający rzędne przebudowywanego rowu, przepustu oraz wykonanego wylotu nawiązane do sieci państwowej. W punkcie II organ l instancji wskazał, że pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych określonych w pkt. l. decyzji wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania powyższych urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na ich wykonanie stało się ostateczne.

W punkcie III organ udzielił Gminie S. pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód, poprzez odprowadzanie do rowu melioracyjnego G-3 w miejscowości Ł. wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nawierzchni części tej drogi gminnej projektowanego chodnika oraz terenów przyległych w miejscowości Ł. , gm. S.

W punkcie IV ustalił termin ważności pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt III decyzji do 8 marca 2020 r.

W punkcie V nałożył na Gminę S. następujące obowiązki:

1. utrzymywania w czystości i należytym stanie technicznym całości odwodnienia wraz z wylotem do rowu melioracyjnego;

2. bieżącego kontrolowania stanu urządzeń kanalizacyjnych, szczególnie

po każdych większych opadach atmosferycznych.

W punkcie VI organ podał, że pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W uzasadnieniu decyzji organ l instancji podał, że 22 grudnia 2009 r. Gmina S. wniosła o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku został dołączony operat wodnoprawny. Po analizie dokumentacji stwierdzono braki merytoryczne, w związku z czym postanowieniem z [...] stycznia 2010 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia operatu wodno-prawnego w terminie do 15 lutego 2010 r. W dniu 3 lutego 2010 r. do organu wpłynęła uzupełniona dokumentacja wymagana do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Organ wskazał, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa wodnego na wykonanie określonych we wniosku robót wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Projektowany sposób korzystania z wody nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S. (uchwała NR [...] Rady Gminy S. z 22 marca 2005 r.). Nie narusza również ustaleń warunków korzystania z regionu wodnego ani warunków korzystania z wód zlewni, ponieważ takie warunki nie zostały dotychczas określone. Nie narusza także wymagań ochrony środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Organ wskazał, że w toku postępowania jedna ze stron wniosła w piśmie z 15 lutego 2010 r. sprzeciw wobec poszerzenia drogi i budowy chodnika. Organ wyjaśnił w związku z tym, że powyższy zarzut nie może stanowić podstawy wydania decyzji odmownej. Nadto na etapie wydawania pozwolenia wodno-prawnego nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości na korzystanie z jego gruntu. Taka zgoda wymagana jest dopiero na etapie realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

Wskazał również, że z uwagi na budowę chodnika dla pieszych o długości 421 m oraz poszerzeniem drogi gminnej w miejscowości Ł. na odcinku od Remizy Strażackiej do Szkoły zachodzi konieczność zabudowy rowu przydrożnego po południowej stronie tej drogi. W celu zapewnienia ciągłości odwodnienia drogi, a

także projektowanego chodnika wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej ujmujący wody opadowe i roztopowe poprzez 7 wpustów ulicznych i odprowadzający je kolektorem zbiorczym do rowu melioracyjnego o nazwie G-3. Poprzez projektowaną kanalizację do rowu melioracyjnego w km 0+920 wprowadzane będą wody opadowe i roztopowe pochodzące z odcinka jezdni projektowanego chodnika oraz terenów przyległych o łącznej powierzchni rzeczywistej 5,0612 ha tj. powierzchni szczelnej wynoszącej 0,4342 ha, w ilości 40,74 dm3/s obliczonej dla natężenia deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24. 07. 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni dróg powiatowych (poza drogami klasy G) mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczania, wobec czego odstąpiono od określenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń.

Odwołanie od ww. decyzji wniosła M.S. . Podała, że nie wyraża zgody na poszerzanie przedmiotowej drogi oraz budowy chodnika na terenie działki nr 1 stanowiącej jej własność, a także na zamknięcie rowu przydrożnego. Zadaniem rowu jest zbieranie wody, która spływa terenu należącego do straży pożarnej. Mimo, że rów jest głęboki woda zapełnia go i zalewa jej posesję, co skutkuje podtopieniem kotłowni i piwnicy domu mieszkalnego. Taki stan rzeczy zagraża zdrowiu i życiu ludzi. W ocenie odwołującej się z chwilą zamknięcia rowu żadna studzienka nie będzie w stanie zbierać tak dużej ilości wody spływającej z placu straży pożarnej.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. decyzją z [...] września 2010 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa w zw. z art. 123 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo wodne utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że decyzja została wydana prawidłowo. Brak zgody na poszerzenie drogi oraz budowę chodnika na terenie działki odwołującej nie może stanowić przesłanki uzasadniającej uchylenie zaskarżonej decyzji. Przepisy Prawa wodnego nie regulują zagadnień uzyskania prawa do użytkowania nieruchomości lub urządzeń wodnych, które podlegają regulacjom cywilno-prawńym. Zgodnie z dyspozycją art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodno-prawne nie rodzi dla adresata takiej decyzji praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza

prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Informację tej treści zamieszcza się w pozwoleniu wodno-prawnym. Organ l instancji spełnił powyższy wymóg zamieszczając stosowną informację punkcie VI decyzji. Organ odwoławczy przytoczył również treść art. art. 123 ust. 3 Prawa wodnego.

Podniósł nadto, że w operacie wodnoprawnym wskazano, że dotychczasowy spływ wody z jezdni do rowu przydrożnego otwartego zostanie przejęty przez kanalizację opadową wykonaną pod chodnikiem, posiadającą wpusty uliczne w postaci kratek ściekowych przykrawężnikowych. Planowana zabudowa rowu przydrożnego rurociągiem nie spowoduje niekorzystnych zmian w spływie wód, co wynika z zamieszczonych w operacie obliczeń hydrologiczno - hydraulicznych, uwzględniających zlewnie wód opadowych i ich rodzaje, natężenie miarodajnego deszczu i projektowane parametry kanalizacji opadowej.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. wniosła M.S. . Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie prawa materialnego tj. art. 125 pkt 3 i art. 126 pkt 1 Prawa wodnego poprzez udzielenie Gminie S. pozwolenia wodno-prawnego w sytuacji, gdy było to niedopuszczalne, a to z uwagi na naruszenie (poprzez zgodę na zasypanie istniejącego rowu i poszerzenie drogi wraz z wybudowaniem chodnika) wymagań dotyczących zdrowia ludzi, a także środowiska. Zarzuciła również, że nie uwzględniono faktu funkcjonowania placówki straży pożarnej, stanowiącej główne źródło wody gromadzącej się w rowie objętym pozwoleniem wodnoprawnym, która następnie zalewa nieruchomość skarżącej. Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu powtórzyła zarzuty przedstawione w odwołaniu.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w zaskarżonej decyzji. Podkreślił, że wydanie decyzji odmownej w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego ograniczone jest do przypadków określonych w ustawie Prawo wodne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Stosownie do przepisu art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności

administracji publicznej i stosują środki przewidziane w ustawie. W ramach swej kognicji sąd bada czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego, nie będąc przy tym związanym granicami skargi, stosownie do dyspozycji żart. 134 § 1 p.p.s.a.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności dotyczących przebiegu postępowania oraz uwzględniając treść wydanych w nim decyzji tj. zaskarżonej decyzji organu odwoławczego oraz poprzedzającej ją decyzji organu l instancji należy stwierdzić, że skarga w niniejszej sprawie zasługuje na uwzględnienie, choć nie do końca z przyczyn w niej podniesionych.

Już na wstępie należy wskazać, że z przedłożonych akt administracyjnych sprawy nie sposób ustalić czy organy prawidłowo wyznaczyły krąg stron w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z treścią art. 127 ust. 9 ustawy z 18. 07. 2001 r. -Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, póz. 2019 ze zm.) stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest ubiegający się o nie wnioskodawca, właściciel wody, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także właściciel urządzenia wodnego, władający powierzchnią ziemi oraz uprawniony do rybactwa znajmujący się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Przepis ten - analogiczny do treści art. 28 k.p.a. - nakłada na organy l instancji obowiązek prawidłowego ustalenia kręgu stron prowadzonego postępowania. W przedłożonych aktach sprawy brak jest natomiast dokumentów pozwalających na zweryfikowanie ustalonego kręgu stron i stwierdzenie czy wszystkie strony brały udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z przepisem art. 7 k.p.a. w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes strony. Powyższa zasada znajduje konkretyzację w przepisie art. 77 § 1 k.p.a., stanowiącym, że organ administracji publicznej jest obowiązany do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego. Nadto przepis art. 107 § 1 i 3 k.p.a. wymaga aby uzasadnienie faktyczne decyzji zawierało w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 140 k.p.a. wymogi wskazane w art. 107 § 1 i 3 k.p.a. odnoszą się w całej mierze do treści decyzji

drugiej instancji. Mając na względzie powyższe trzeba wskazać na uchybienie polegające na pominięciu oznaczenia wszystkich działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji, a w szczególności działek, na których znajduje się szkoła oraz remiza strażacka i to nie tylko ze względu na fakt, iż organy obu instancji w swoich decyzjach wskazują, że ww. pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu przydrożnego w miejscowości Ł. gmina S. dotyczy: "rowu po południowej stronie drogi gminnej na odcinku od Remizy Strażackiej do Szkoły", ale także ze względu na zarzuty wniesione w odwołaniu M.S. . Zarzuty te - powtórzone w skardze - dotyczą bowiem negatywnych skutków zabudowy ww. rowu przydrożnego, związanych ze sposobem używania działki przez Straż Pożarną, z której to działki - w ocenie skarżącej - spływają do przedmiotowego rowu "duże ilości wody", zalewające należącą do niej działkę nr 2 .

Nie jest rzeczą Sądu domyślać się, że działka, którą włada Straż Pożarna to jedna z działek położonych w sąsiedzkie działki skarżącej, "po drugiej stronie drogi", której rzędna jest wyżej położona niż rzędna działki nr 2 .

Ustosunkowując się do zarzutów skargi należy podkreślić, że organ II instancji w ogóle nie odniósł się do zarzutu odwołania, w którym M.S. podniosła, że z terenu działki należącej do straży pożarnej spływa duża ilość wody (także ze względu na wykonywane przez strażaków ćwiczenia), która nie mieści ani w obecnie istniejącym rowie, a tym bardziej nie zmieści się w rurociągu, którym ten rów -zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - zostanie zabudowany. Należy podkreślić, że także w operacie wodnoprawnym sporządzonym w listopadzie 2009 r. i przedłożonym w aktach administracyjnych sprawy, przy określeniu "terenu usytuowanego w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych" nie wskazano działki skarżącej, ani działek znajdujących się po drugie stronie przedmiotowej drogi, jakkolwiek działki te położone są wyżej niż działka nr 2 . Powyższe wynika z mapy załączonej do operatu wodnoprawnego. Z mapy wysokościowej, znajdującej się w ww. operacie, przedstawiającej "projekt budowlano-wykonawczy na budowę przedmiotowego chodnika wraz poszerzeniem drogi gminnej" wynika, że rzędna działki skarżącej wynosi 246,78 m n.p.m. natomiast działka nr 3 - położona po drugiej stronie drogi gminnej - posiada rzędne: od 248,54 do 247 ,72 m n .p.m. oraz jest działką wybrukowaną, co może mieć istotne znaczenie dla ilości wód opadowo-roztopowych spływających do projektowanej - kanalizacji deszczowej.

Nadto trzeba wskazać, że z przedłożonego do akt sprawy operatu wodnoprawnego nie wynika również, że utwardzony teren działki nr 3 został uwzględniony w obliczeniach dotyczących zlewni wód opadowych, o których mowa w operacie. Mając na uwadze zarzuty odwołania M.S. wskazującej, że działka wykorzystywana do ćwiczeń strażackich stanowi główne źródło wody spływającej do istniejącego rowu, jest bowiem położona wyżej od działki skarżącej, organy powinny ustosunkować się do powyższych zarzutów poprzez ustalenie czy i w jaki sposób działka jest wykorzystywana przez strażaków i w szczególności ocenić czy wody opadowe, ewentualnie wody używane podczas ćwiczeń strażackich, spływające z ww. działki do planowanej kanalizacji zostały uwzględnione w obliczeniach ilości wód opadowych, które będą przepływać w zabudowanym rowie kanalizacyjnym. Należy podkreślić, ze z przedłożonego operatu nie wynika, że analiza taka została dokonana.

W tej sytuacji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ, l instancji, powinien wyjaśnić powyższe wątpliwości i jeśli zajdzie taka potrzeba uzupełnić obliczenia operatu wodnoprawnego, i dopiero wtedy ocenić zarzuty M.S. . Natomiast w sytuacji gdyby zarzuty M.S. potwierdziły się organy powinny przy ponownym rozpatrzeniu sprawy rozważyć czy ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym parametry dotyczące rurociągu i przepustu są prawidłowe, a ilość studzienek rewizyjnych i studni ściekowych - wystarczająca. W świetle zarzutów odwołania i skargi nie można bowiem wykluczyć, że odprowadzenie wody z terenu, na którym odbywają się ćwiczenia straży pożarnej wymagać będzie ustalenia innych parametrów dla przebudowy istniejącej kanalizacji opadowej, w tym np. zamontowania większej ilości studni ściekowych i studzienek rewizyjnych dla odprowadzenia wody z terenu działki wykorzystywanej przez straż pożarną.

Należy podkreślić, że organ odwoławczy nie ustosunkował się do zarzutów odwołania M.S. odnoszących się do specyficznego wykorzystywania działki przez straż pożarną, w tym do zarzutu " zalewania jej działki, położonej poniżej poziomu drogi i ww. działki.

Nadto należy zważyć, że zgodnie z treścią art. 128 Prawa wodnego w treści pozwolenia wodnoprawnego ustala się - obok celu i zakresu korzystania z wód-warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. W przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym w punkcie V ust. 2 decyzji na Gminę S. nałożony został obowiązek: bieżącego kontrolowania stanu urządzeń kanalizacyjnych,

szczególnie po każdych większych opadach atmosferycznych. W ocenie sądu ze względu na konieczność ustalenia w sposób wyczerpujący katalogu wymogów, które wraz z pozwoleniem wodnoprawnym nakładane są na wnioskodawcę ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne ww. wymóg nałożony na gminę S. w zakresie jej obowiązków bieżącego kontrolowania stanu urządzeń kanalizacyjnych nie jest wystarczająco precyzyjny. W szczególności określenie nakazujące dokonywania kontroli "po każdych większych opadach atmosferycznych" wymaga zobiektywizowanego dookreślenia kiedy i w jakiej sytuacji taka kontrola powinna być przeprowadzana.

Z przytoczonych wyżej przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c ustawy p.p.s.a. stanowiący, że sąd uwzględniając skargę na decyzję uchyla decyzję w całości lub części, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (lit. a) lub inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c) orzeczono jak w punkcie l sentencji.

Na podstawie art. 152 p.p.s.a. orzeczono jak w punkcie II sentencji.

O kosztach orzeczono w punkcie III sentencji na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa

Szukaj inne orzeczenia NSA: