Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Brzesko w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski Sędziowie : WSA Renata Czeluśniak NSA Jan Zimmermann (spr.) Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 listopada 2001 r. nr XXX/191/2001 w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

Uzasadnienie

Rada Gminy Nowe Brzesko podjęła w dniu 22 listopada 2001 r. Uchwałę Nr XXX/191/2001 w sprawie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej będących mieniem komunalnym Gminy Nowe Brzesko, pobieranej od osób fizycznych i prawnych.

W dniu 30 września 2010 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skierował na powyższą uchwałę Prokurator Rejonowy w Krakowie - Nowa Huta. Zarzucił on naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43) i wniósł o stwierdzenie nieważności w/w uchwały.

W uzasadnieniu skargi napisano, że w polskim systemie prawnym, także w czasie, gdy została wydana zaskarżona uchwała, żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze regulacji powszechnie obowiązujących.

W odpowiedzi na skargę napisano, że zaskarżona uchwała ma charakter blankietowy, gdyż Gmina Nowe Brzesko nie korzystała z uprawnień w niej zawartych a opłaty były pobierane w formie darowizn. II SA/Kr 1133/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) stanowi, że "...organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego". Nie ulega wątpliwości, że przepis ten nie stanowił i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania przez organy gminy przepisów powszechnie obowiązujących (aktów prawa miejscowego), które dotyczyłyby w/w cen i opłat. Rację ma Prokurator Rejonowy w Krakowie - Nowa Huta, że w porządku prawnym nie ma podstawy dla wydania tego rodzaju uchwały. Ponadto podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie jest ani "usługą komunalną" ani "korzystaniem z obiektów i urządzeń", toteż także z tego punktu widzenia zaskarżona uchwała nie miała podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd uwzględniając skargę na uchwałę stwierdza nieważność tej uchwały. Dlatego też Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie cyt. przepisu.

Strona 1/1