Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoi w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty za podłączenie do wodociągu komunalnego i kolektora ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel-Ziaja Sędziowie : Sędzia NSA Jan Zimmermann (spr.) Sędzia WSA Mariusz Kotulski Protokolant : Teresa Jamróz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2011 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Zawoi z dnia 6 grudnia 1997 r., nr XXXIX/177/97 w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty za podłączenie do wodociągu komunalnego i kolektora ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie

Rada Gminy w Zawoi podjęła w dniu 6 grudnia 1997 r. Uchwałę Nr XXXIX/177/97 w sprawie jednorazowych opłat za podłączenie do wodociągu komunalnego oraz kolektora ścieków. Wydano ją na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

W dniu 25 listopada 2010 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skierował na powyższą uchwałę Prokurator Okręgowy w Krakowie. Zarzucił on naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym i wniósł o stwierdzenie nieważności w/w uchwały.

W uzasadnieniu skargi napisano, że w polskim systemie prawnym, także w czasie, gdy została wydana zaskarżona uchwała, żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze regulacji powszechnie obowiązujących.

W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie. Napisano, że podstawą prawną wprowadzonych opłat był ówcześnie obowiązujący art. 99 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 1974 r. - Prawo wodne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, póz. 43) stanowi, że "...organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego". Nie ulega wątpliwości, że przepis ten nie stanowił i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania przez organy gminy przepisów powszechnie obowiązujących (aktów prawa miejscowego), które dotyczyłyby w/w cen i opłat wydania tego rodzaju uchwały. Ponadto podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie jest ani "usługą komunalną" ani "korzystaniem z obiektów i urządzeń".

Podstawą prawną dla zaskarżonej uchwały nie mogły być również powołane w niej przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ani przepisy prawa wodnego, powołane w odpowiedzi na skargę.

Zgodnie z art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd uwzględniając skargę na uchwałę stwierdza nieważność tej uchwały. Dlatego też Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie cyt. przepisu.

Strona 1/1