Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Brachel-Ziaja / spr. / Sędziowie WSA Jacek Bursa Aldona Gąsecka-Duda Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Kraków na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/5

Starosta Krakowski decyzją z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr [...] orzekł:

* w pkt 1 o zwrocie działek: nr "1" o pow. 0,0023 ha i nr "2" o pow. 0,2157 ha, położonych w obrębie [...] jedn. ewid. [...] m. K., odpowiadających części wywłaszczonej działki nr "3", obr [...] dz. adm. [...] na rzecz: S. G. w 1/12 cz., A. G. w 1/12 cz., D. G. w 1/12 cz., M. G. w 1/4 cz., W. S. w ¼ cz., L. W. w 1/4 cz.,

* w pkt 2 o zobowiązaniu osób wymienionych w punkcie 2 decyzji do zwrotu na rzecz Gminy Kraków kwoty 44.238 zł, odpowiadającej kwocie zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,

* w pkt 3 o sposobie uiszczenia wskazanej wyżej kwoty,

* w pkt 4 o odmowie zwrotu działek nr "1" o pow. 0,0023 ha i nr "2" o pow. 0,2157 ha położonych w obr. [...] jedn. ewid. [...] m. K. na rzecz J. W. i S. M..

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano art. 136 ust. 3, art. 137, art. 139, art. 140 ust. 1-3, art. 142 i art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z póz. zm.) oraz art. 104 k.p.a.

Po rozpoznaniu odwołania Gminy Kraków - wniesionego od pkt 1, 2 i 3 powyższej decyzji - Wojewoda [...] decyzją z dnia 26 listopada 2010 r., znak: [...], działając na podstawie art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy zaskarżony pkt 1, 2 i 3 decyzji Starosty Krakowskiego.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda [...] wskazał, że postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości, oznaczonej jako działka nr "3" o pow. 3774 m2, (z podziału której powstały m. in. Będące przedmiotem niniejszego postępowania działki nr "1" i nr "2") obr. [...] dz. adm. [...] (wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Dzielnicy K. z dnia 1 lutego 1982 r. nr [...], z przeznaczeniem pod budowę os. [...] "E" w K.) wszczęte zostało na wniosek poprzednich współwłaścicieli tj. J. G. i S. M.. Wniosek ten został następnie podtrzymany przez ich spadkobierców tj. S. G., A. G., D. G. i A. G. oraz W. S. i L. W..

Organ odwoławczy wskazał na treść art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wymieniającego przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz art. 137 ust. 1, zawierającego legalną definicję zbędności nieruchomości dla celu, na jaki została wywłaszczona. Zadaniem organu prowadzącego postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest zebranie materiału dowodowego potwierdzającego lub negującego występowanie tych przesłanek zbędności.

Działka nr "3" obr. [...] dz. adm. [...] wywłaszczona została decyzją Naczelnika Dzielnicy K. z dnia 1 lutego 1982 r. nr [...] z przeznaczeniem pod budowę os. [...] "E" w K., stosownie do decyzji z dnia 3 stycznia 1981 r. nr [...], wydanej przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Dzielnicowego K., zatwierdzającej plan realizacyjny przedmiotowej inwestycji. Na wskazanej nieruchomości planowano budowę pawilonu, którego realizacja była niezbędna dla os. [...] "E" w K..

W ramach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ l instancji pozyskał do akt sprawy decyzję z dnia 3 stycznia 1981 r. nr [...], zatwierdzającą plan realizacyjny os. [...] "E" w rejonie ul. [...], natomiast mimo podjętych poszukiwań, nie odnalazł planu realizacyjnego os. [...] II - enklawa "E" w rejonie ul. [...], stanowiącego załącznik graficzny do tej decyzji.

Strona 1/5