Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miejskiego w Świątnikach Górnych w przedmiocie zmiany do uchwały Nr 467/2000 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Zarządu Miejskiego w Świątnikach Górnych z dnia 7 listopada 2000 r., Nr 689/2001 w przedmiocie zmiany do uchwały Nr 467/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie strona 1/9

Zarząd Miejski w Świątnikach Górnych podjął w dniu 7 listopada 2001 r. uchwałę Nr 689/2001 w sprawie zmiany uchwały z dnia 19 grudnia 2000 r., Nr 467/2000. W § 1 uchwalono, że w uchwale Zarządu Miejskiego Nr 467/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. wprowadza się zmiany i § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Mieszkańcy innych gmin mogą korzystać z wodociągu gminnego pod warunkiem, że nie będą wykonywać sieci rozdzielczej a tylko przyłącz z sieci głównej. 2. Ustala się opłatę za włączenie się do sieci wodociągowej w kwocie 2.000 zł". W § 2 uchwały postanowiono, że "Powyższe zasady obowiązują do czasu uchwalenia przez Radę Miejską Regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze gminy".

Wojewoda Małopolski w dniu 4 października 2011 r. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ze skargą na powyżej opisaną uchwałę, zaskarżając ją w całości i żądając stwierdzenia jej nieważności ewentualnie orzeczenie o jej niezgodności z prawem.

Wojewoda podniósł, że w jego ocenie, zakwestionowana uchwała z uwagi na materię, którą normuje i normy które zawiera, może być zaliczona do kategorii aktów prawa miejscowego. Jednakże została ona podjęta z rażącym naruszeniem prawa, tj. bez wystarczającej podstawy prawnej i na podstawie delegacji zawartej w uchwale także podjętej z rażącym naruszeniem prawa, przez organ wykonawczy, który nie miał kompetencji do podejmowania tego typu uchwał o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, w dodatku została skierowana do "mieszkańców innych gmin", co nie znajduje uzasadnienia w treści art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym "na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy" ani w treści art. 87 ust. 2 konstytucji RP.

Jako podstawę prawną kwestionowanej uchwały Zarząd Miejski w Świątnikach Górnych przywołał art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zm.) i uchwałę Rady Gminy Nr XIII/103/95 z dnia 29 września 1995 r., który to przepis nie mógł stanowić podstawy do podjęcia uchwały określającej wysokość opłaty za włączenie do sieci wodociągowej. W związku z powyższym strona skarżąca stwierdziła, że niniejsza uchwała została wydana z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Wskazano, że organ wykonawczy, w tej sytuacji Zarząd Miejski, ma z zasady jedynie kompetencje wykonawcze, a nie stanowiące i jeżeli nie istnieje przepis prawa, który wprost stanowi o możliwości regulowania danej kwestii normatywnej przez organ wykonawczy, czy też o możliwości scedowania danej kompetencji prawodawczej przysługującej organowi stanowiącemu na organ wykonawczy, organ wykonawczy nie może jedynie na podstawie delegacji wynikającej z uchwały organu stanowiącego podejmować uchwał o charakterze aktów prawa miejscowego. W ściśle określonych sytuacjach, tj. np. w przypadku gdy koniecznym było wydanie przepisów porządkowych - zarząd gminy mógł wydać przepisy gminne w formie zarządzenia, które dodatkowo dla swoje skuteczności musiały być zatwierdzone na najbliższej sesji rady. Zauważono, że pomimo tego, że Zarząd Miejski w Świątnikach nie miał kompetencji do wydania przepisu gminnego (aktu prawa miejscowego) - to na jego podstawie pobierana była opłata za korzystanie z wodociągu gminnego i urządzeń kanalizacyjnych.

Strona 1/9