Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Łomnicka Sędziowie: Sędzia WSA Krystyna Daniel (spr.) Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 28 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi "P." S.A. w Z. na postanowienie Wojewody [...] z dnia 9 grudnia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu l instancji 2. zasądza od Wojewody [...] na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Starosta [....] postanowieniem z 19 października 2016 r., na podstawie art. 149 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 43 i 46 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 1774 ze zm.), odmówił wznowienia postępowania zakończonego decyzją Starosty T. z 24 lipca 2015 r. znak: [....], stanowiącą o wygaszeniu prawa trwałego zarządu przysługującego [....] Parkowi Narodowemu w Z. , w odniesieniu do udziału 567774856428330204/68273862019292200 części prawa własności Skarbu Państwa, w stosunku do nieruchomości położonej w Z. , ozn. jako działki ewid. nr nr [....] [....] [....] [....] , obr. [....] o łącznej powierzchni. 202,8135 ha, obj. księgą wieczystą [....] .

W uzasadnieniu organ podał, że w piśmie z 8 grudnia 2015 r. Zarząd [....] S. A. z siedzibą w Z. wniósł m. in. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Starosty T. z 24 lipca 2015 r. znak: [....] , stanowiącą o wygaszeniu prawa trwałego zarządu przysługującego [....] Parkowi Narodowemu w Z. , w odniesieniu do udziału 567774856428330204/68273862019292200 części prawa własności Skarbu Państwa, w stosunku do nieruchomości, położonej w Z. , ozn. jako działki ewid. nr nr [....] [....] [....] , obr. [....] o łącznej powierzchni. 202,8135 ha, obj. księgą wieczystą [....] . [....] S. A. powołały się na przysługujący spółce przymiot strony z racji obowiązującej w odniesieniu do gruntu stanowiącego przedmiot decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu, umowy dzierżawy zawartej w dniu 2 listopada 2005 r, pomiędzy Skarbem Państwa -[....] Parkiem Narodowym, a [....] Spółką z o. o. z siedzibą w Z.

Organ stwierdził, że zachowany został termin do wniesienia podania o wznowienie postępowania określony w art. 148 kpa.

Ponadto, zgodnie z zapisem Krajowego Rejestru Sądowego nr [....] , spółka [....] S. A. wstąpiła w prawa i obowiązki Spółki z o. o. [....] , jako spółka przejmująca. Z dniem 10 grudnia 2015 r. (data wpisu do KRS) spółka [....] S. A. zmieniła nazwę na [....] S. A.

Następnie organ podniósł, że podziela poglądy prezentowane w orzecznictwie tj. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 czerwca 2009 r., sygn.. II SA/Kr 441/09, wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 stycznia 2008 r. I OSK 1995/06 i z 24 sierpnia 2010 r. sygn. I OSK 1405/09 w których stwierdzono przepisy dotyczące wygaśnięcia prawa trwałego zarządu (art. 46 i art. 47 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dają uprawnienia do bycia stroną tego postępowania jedynie Skarbowi Państwa i jednostce organizacyjnej sprawującej trwały zarząd. Natomiast podmioty, których łączyły umowy najmu, dzierżawy, czy użyczenia nie mają statusu strony w postępowaniu o wygaśnięcie trwałego zarządu.

Zażalenie na ww. postanowienie Starosty [....] złożyła [....] S.A. w Z. , zarzucając naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 28 i art. 147 kpa, art. 145 §1,2 i 3 kpa , art. 149 § 1, 2 i 3 kpa oraz art. 10 kpa.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda