Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia NSA Izabela Dobosz Sędziowie : WSA Krystyna Daniel (spr.) AWSA Janusz Kasprzycki Protokolant : Edyta Domagalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi A. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] 2002 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. umarza postępowanie dotyczące skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] 2005 r. Nr [...] III. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] na rzecz skarżącego A. B. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/5

Postępowanie w sprawie zostało wszczęte na wniosek mieszkańców m. [...] z dnia [...]. 2001 r., w którym wskazują, ze A. B. bez zezwolenia rozpoczął budowę na działce nr A, blokując drogę dojazdową.

W czasie oględzin przeprowadzonych w dniu [...]. 2001 r. z udziałem stron postępowania, stwierdzono, że na działce nr ew. B w [...] nr [...] wybudowano ściany z pustaków żużlowych budynku gospodarczego o wym. 14.5 m x 10.10 m. x. 2.50 m, a inwestor nie posiada pozwolenia ani zgłoszenia na budowę. Nadto stwierdzono, że 3 ściany budynku usytuowane są przy drodze osiedlowej. Właściciel a zarazem inwestor A. B. oświadczył do protokołu, że jego siostra uzyskała zgodę wójta na postawienie budynku gospodarczego w miejsce budynku gospodarczego, który spalił się w dniu [...]2001 r.

Przedstawiciel Urzędu Gminy w [...] Z. Z. oświadczył do protokołu, że siostra inwestora została w poinformowana, że konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego. Do protokołu załączone jest zdjęcie, z którego jednak trudno ustalić ile ścian zostało wzniesionych (1 czy 2 )

W aktach sprawy znajduje się także kserokopia opinii geodezyjnej sporządzonej w dniu [...] 2001 r. przez biegłego sądowego mgr inż. A. B., na zarządzenie Sądu rejonowego w [...], ( część tekstowa opinii nie jest podpisana) wraz z załącznikiem graficznym, Z opinii tej wynika, że na działce nr B znajdują się: fundament po spalonym, małym budynku, oznaczonym na mapie lit. G i usytuowanym w oddaleniu od drogi gruntowej oraz -usytuowane bliżej drogi gruntowej - dwa murki oznaczone lit. H l i H2, stanowiące według opisu "resztki fundamentu po spalonych zabudowaniach".

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] decyzją z dnia [...]. 2002 r. znak [...] na podstawie art. 48 w zw. z art. 83, art. 84 ustawy z 7.07. 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126) oraz art. 104 k.p.a. nakazał, A. B. rozbiórkę ścian wznoszonego budynku gospodarczego z pustaków żużlowych o wymiarach zewnętrznych 14.5 m x- 10.10 m. i wys. 2.50 m, położonego na działce nr B w [...]

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że w czasie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu [...] 2001 r. stwierdzono, że A. B. na działce nr B w [...] wybudował ściany z pustaków żużlobetonowych budynku gospodarczego o wym. 14.5 mx 10.10 m. x. 0,25 m i 2,50 m. Ściany wybudowano w [...] 2001 .r. bez pozwolenia na budowę.

Od tej decyzji odwołał się A. B. wnosząc o jej uchylenie. Wskazał, że jego zabudowania gospodarcze spaliły się w dniu [...]2001 r. a ocalały jedynie fundamenty stodoły i ściany obory. Wskazał, że o odbudowie rozmawiał z Wójtem Gminy [...] i Wójt wyraził zgodę na natychmiastową odbudowę. Wskazał, że odbudowę zgłosiła jego siostra do Urzędu Gminy, "a w trakcie odbudowy miało być sporządzone zezwolenie". O odbudowie siostra powiadomiła - pisemnie - PINB w [...] i nie otrzymała "sprzeciwu". Podniósł, że nie sporządził odpowiedniej dokumentacji ze względu na koszty, a budynek gospodarczy potrzebny mu był do przechowywania siana.

Strona 1/5