Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec Sędziowie: AWSA Dorota Dąbek NSA Wiesław Kisiel (spr) Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2005 r sprawy ze skargi J. B. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 sierpnia 2003 r Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji

Uzasadnienie strona 1/4

W roku 1991, w wieku 46 lat, J. B. podjął pracę w "P" W latach 1991 - 1999 pracował jako ślusarz, a następnie jako pracownik transportowy. W pracy był narażony zarówno na hałas, jak i zapylenie.

Ośrodek Medycyny Pracy w dniu [...] 2002 r. wydał orzeczenie lekarskie nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. W uzasadnieniu napisano, że nie stwierdzono przewlekłego zapalenia oskrzeli (choroba objęta punktem 4 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych, Dz. U. Nr 65, poz. 294 i z 1989 r. Nr 61, poz. 364), pylicy krzemowej płuc (pkt 2), wady słuchu będącego konsekwencją pracy w hałasie (pkt 15). Proste przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła i krtani (które stwierdzono u J.B.) nie jest objęte tym wykazem chorób zawodowych.

Pismem z dnia [...] 2002 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadomił J. B. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie jego ewentualnej choroby zawodowej i wyznaczył 14 termin dla ewentualnego zgłoszenia przez stronę wniosków dowodowych.

Natomiast pracodawca został powiadomiony, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu [...] 2003 r.

W aktach sprawy znajdują się wyniki pomiarów czynniku szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy J. B.

W dniu [...] 2003 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po raz pierwszy wydał decyzję w tej sprawie. Po wniesieniu odwołania przez J.B., decyzja ta została uchylona przez organ I instancji we własnym zakresie w trybie art.132 K.p.a.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego -wydał w dniu [...] 2003 r. cztery orzeczenia lekarskie o braku podstaw do rozpoznania chorób zawodowych. Obraz radiologiczny płuc nie wykazuje zagęszczeń ogniskowych odpowiadających efektom oddziaływania pyłów zwłókniających. Dlatego brak podstaw do rozpoznania pylicy płuc (pkt 2 wykazu chorób zawodowych). Brak cech niewydolności układu oddechowego w gazometrii krwi kapilarnej i spirometrii nie pozwala na stwierdzenie zawodowej etiologii zapalenia oskrzeli. (pkt 4). Charakter stwierdzanych zmian w obrębie górnych dróg oddechowych nie uzasadnia przyjęcia ich związku przyczynowo-skutkowego z warunkami pracy (pkt 6). W uchu lewym nastąpiło przesunięcie progu słuchu do poziomu 43 dB, natomiast w uchu lewym stwierdzono całkowitą głuchotę. "Badanie audiometryczne wykonane w 1994 r. wykazało ubytki słuchu nie spełniające kryterium rozpoznania choroby zawodowej narządu słuchu. Asymetria niedosłuchu oraz brak udokumentowanego narażenia na działanie hałasu ponadnormatywnego w środowisku pracy nie pozwala na przyjęcie zawodowej etiologii choroby. Słuch społecznie niewydolny."

Powołując się na wyniki badań przeprowadzonych w Ośrodku Medycyny Pracy - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny orzekł o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej objętej punktami 2, 4, 6, 15 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych. Nadmieniono, że Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego potwierdził stanowisko Ośrodka

Strona 1/4