Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla Sędziowie: NSA Anna Szkodzińska (spr.) NSA Joanna Tuszyńska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Zbylut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2018 r. sprawy ze skargi P. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 24 stycznia 2018 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie, w którym odmawia stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza R. z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: [...] w części dotyczącej wyznaczenia terminu wykonania obowiązku; II. w pozostałym zakresie skargę oddala. III. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia 21 grudnia 2015 r. (GK.6232.13.2.2015) na podstawie art. 5 ust. 7 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Burmistrz [...] nakazał P. W. przyłączenie nieruchomości przy ul. [...] położonej na działce ewid. Nr [...] w miejscowości R., do istniejącej sieci kanalizacyjnej - w terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że dnia 29 kwietnia 2015 r. zostało wysłane do P. W. wezwanie nr [...] do przyłączenia budynku mieszkalnego. Dnia 13 sierpnia 2015 r. wysłano zawiadomienie (odebrane 14.08.2015 r.) nr [...] r. o możliwości uzyskania dofinansowania na budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Organ wyjaśnił, że w trakcie kontroli nieruchomości w dniu 9 października 2015 r. (protokół nr [...]) w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ochrony środowiska stwierdzono, iż nieruchomość nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz stwierdzono nieszczelność zbiornika - szamba. P. W. przedstawił wówczas kserokopię zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w T. z dnia 15 września 2014 r. dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z projektem nr [...] oraz poinformował, iż w terminie do 30 listopada 2015 r. zakończy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Burmistrz [...] wskazał nadto, że termin wywiązania się z obowiązku przyłączenia wskazanej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zgodnie z otrzymanym wezwaniem, upłynął 4 listopada 2015 r. Jednakże kierując się dobrem strony został on wydłużony do 18 grudnia 2015 r. z uwagi na fakt, iż wydłużono termin podpisywania umów na dofinansowanie przyłącza w Spółce Komunalnej [...]. Z informacji uzyskanych od Spółki Komunalnej "[...] Sp. z o.o. z siedzibą w T. wynika, że do dnia wydawania decyzji przedmiotowa nieruchomość nie została jeszcze podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jej właściciele nie podjęli jakichkolwiek kroków w celu jej podłączenia: nie złożono wniosku o wydanie warunków technicznych przyłącza, jak również nie podpisano umowy partnerstwa inwestycyjnego dotyczącej budowy przyłączy indywidualnych do sieci kanalizacyjnej.

Pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. P. W. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza [...] z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz o wstrzymanie jej wykonania. Podniósł, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa tj została obarczona wadą określoną w art. 156 §1 pkt 2 kpa.

Podniósł, że wbrew stanowisku Burmistrza [...] regulacja art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być rozumiana w ten sposób, że wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie została jeszcze wybudowana sieć kanalizacyjna. Ze zdania drugiego powołanego przepisu wynika, że ustawodawca uznaje za jednakowo przydatne do utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz wyposażenie jej w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zwalnia ustawodawca bowiem z obowiązku przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w taką przydomową oczyszczalnię ścieków. Faktem jest, że sformułowanie powołanego przepisu może sugerować, iż zwolnienie to obowiązuje, jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków już została wybudowana. Jednakże wykładnia uwzględniająca nie tylko reguły gramatyczne wykładni takiego rozumowania nie uzasadnia, co znajduje nadto odzwierciedlenie w stanowisku doktryny i judykatury (por. II OSK [...]).

Strona 1/7